Търсене
Close this search box.

Център за емпирични социални изследвания

Центърът за емпирични социални изследвания е приемник на секция „Методи на социологическите изследвания и общественото мнение” (МСИОМ).
В духа на традициите на българската социология, ЦЕСИ успешно съчетава теоретична и приложна дейност в две основни направления:

  • Провеждане системна, целенасочена изследователска дейност за развитие на методологията на емпирични социални изследвания (ЕСИ);
  • Подготовка, организация и провеждане на национални и международни, широкообхватни емпирични социални изследвания.

Изследователите в ЦЕСИ разработват, адаптират и прилагат съвременни методологически и методически подходи, техники и процедури на ЕСИ. С методологическото и методическо съдействие на ЦЕСИ се организират и провеждат ЕСИ в различни сфери на обществената система, както и специализирани методологически изследвания. ЦЕСИ развива разнообразна консултантска дейност и оказва методологическа помощ на изследователски екипи по провеждане на ЕСИ във и извън рамките на института.

Области на теоретична и методологическа активност

В ЦЕСИ се полагат системни и устойчиви усилия за теоретичното разработване на методологически, организационни и практико-приложни проблеми на теоретичната и емпиричната социология. Тематичните фокуси в изследователската работа на учените от ЦЕСИ са:

Познавателните възможности на количествените методи в социологията

Спецификата и приложението на качествените методи за набиране на емпирична информация

Методологическите предпоставки за гарантиране на достоверността на емпиричната информация

Стратегиите и контролните действия за осигуряване и проверка на достоверността на набираната информация при ЕСИ

Методологическите проблеми, подходи и решения при изследване на факторни връзки и оценка на влияния

Електоралните изследвания: специфика и познавателни рискове

Изследванията на общественото мнение: методологически особености

Формиране на общественото мнение и възможности за неговото емпирично изучаване

Предикциите при изучаването на общественото мнение: съвременни модели и програмиране

Сравнителните анализи в ЕСИ

Модели за математико-статистически анализ на информацията от ЕСИ

Малките извадки в ЕСИ

Адаптиране и внедряване на положителния български и чуждестранен методологически опит в ЕСИ

Учените от ЦЕСИ изпълняват научно изследователски проекти, в рамките на които се търсят решения на актуални методологически, организационни и технологични проблеми, свързани с подготовката и реализирането на емпирични социални изследвания.

Дейности с приложен характер

ЦЕСИ подготвя и провежда емпирични изследвания по значими социални проблеми с прилагане на съвременни количествени и качествени методи. Организира и осъществява както национални, така и международни изследвания. Във връзка с това извършва всички необходими дейности:

Организация и контрол при провеждането на ЕСИ

Консултации, методологическа помощ и контрол при разработването на програми на ЕСИ във и извън Институт по философия и социология

Разработване на релевантен изследователски инструментариум за емпирични изследвания

Поддържане на национална анкетьорска мрежа на Институт по философия и социология. ЦЕСИ работи с 28 супервайзора от цялата страна и 120 анкетьора. Полагат се специални усилия за обучението и повишаването на квалификацията на анкетьорския апарат

Организира работата на терен и осъществява методически контрол при събиране на първичната социологическа информация

Статистико-математически анализи на емпирична информация (въвеждане и компютърна обработка на първичните данни, анализи) за нуждите на изследователи от Института и извън него

ЦЕСИ е обезпечен с високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да изпълняват посочените дейности на високо професионално ниво. В момента в ЦЕСИ работят един професор, двама доцента и двама главни асистенти.

От 2021 г. ЦЕСИ обучава докторант на свободна подготовка – Десислава Янева, която разработва методологическите възможности за изследване на работната сила в България; възможностите за конструиране на Индекс на работната сила в България и неговото използване за прогнозиране на търсенето и предлагането на работна сила на българския пазар на труда.

Състав

Ръководител
Директор
Заместник-директор
Социолог
Сътрудник към Ръководството
Социолог
Редовен докторант
Докторант на самостоятелна подготовка
Докторант на самостоятелна подготовка