Търсене
Close this search box.
phc

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът има за цел да проучи социалните и културните употреби на водата като ресурс за местно развитие. Сравнителното интердисциплинарно изследване, обединяващо антрополози и географи, се фокусира върху два случая. Разглеждат се френският град Виши и българският Велинград, известни като „градове на водата“, като така вниманието се насочва към минералните води като специфичен ресурс. В контекста на глобални промени в сферата на устойчивото развитие на околната среда водите представляват ключова и многопластова тематика, която осветлява трансформациите на взаимовръзките между общество и природна среда. От взаимодействията на различни нива произлизат конфликти, поставяйки въпроса за неравенствата в достъпа до водата и начина на разпределение на благата от него. Ще се анализират три взаимодопълващи се проблематики: комодификация (остоковяването на водата, напр. спа туризъм и бутилиране), патримониализация (оценностяването на водата и свързаната с нея архитектура като наследство) и иновации (локални подходи към устойчивото развитие, напр. кръгова икономика). Програмата за мобилност позволява на българските и френските изследователи да осъществят сравнителни теренни проучвания в двата града и да начертаят посоки за бъдещи изследвания по темата, които да бъдат проведени в рамките на по-мащабни международни научни програми.

Проектът, по конкурс на Фонд „Научни изследвания“ и по договор КП-06-Рила/9,  е финасиран в рамките на Програма „Юбер Кюриен“ (PHC-Rila) за българо-френско партньорство (МОН-ФНИ за България и Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ), и Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите (MESRI) за Франция). Срок за изпълнение 12.2021-04.2024. Изследването е съфинансирано от Френското посолство/Френски институт в България, в рамките на Конкурс за подкрепа на научни проекти за 2023 година.

Научен колектив: Гл. Ас. Д-р Миладина Монова (ръководител базова организация), доц. д-р Меглена Златкова (ПУ “Паисий Хилендарски”), гл. ас. д-р Иво Страхилов (СУ “Климент Охридски”), проф. Еманюел Булино (ръководител партньорска организация,(CNRS-EVS/ ENS-Lyon), гл. ас. д-р Оливие Живр (CNRS-EVS/Université Lyon 2), докторантка Рафаел Сегон (ENS-Lyon).