Търсене
Close this search box.

Европейско социално изследване

Европейското социално изследване (ЕСС) е най-мащабният и авторитетен научно изследователски проект на Европейската Комисия и Европейската фондация за наука. Стартирало през 2001 г., днес EСС e вече утвърдена Европейска научна инфраструктура (ERIC), към която са асоциирани висококвалифицирани национални екипи от 38 страни, осъществили до 2022 г. десет двугодишни издания на изследването. Изследването е замислено като динамична изследователска структура, чрез която се генерира сравнителна информация за заетостта и бита на пълнолетното население в ЕС, за основните семейни, културни и духовни ценности.

Специфичното за ЕСС е, че то се подготвя изключително прецизно, при строго спазване на всички международни стандарти за разработване на изследователски методологии и за тяхното практическо реализиране. Тъй като заложи на спазването на най-високите методологически стандарти, ЕСС бързо доказа високата си евристична и управленска стойност. За изключителния си принос към улавянето на горещите проблеми от бита на хората и към развитието на политиките на равнище ЕС, през 2006 г. изследването е отличено с наградата „Декарт“, която е най-високата награда за изследвания, присъждана от Европейската комисия.

България се присъедини към ЕСС през 2005 г. и през 2006 г. това изследване за пръв път бе проведено в нашата страна, като по този начин България се включи в осъществяването на третото издание от ЕСС. Последваха три издания на ЕСС в България, съответно през 2008 (четвърто издание на ЕСС), 2010 (пето издание на ЕСС), 2012 (шесто издание на ЕСС). От 2013 до 2017 г. България не можа да осигури финансиране за изследването и поради това се наложи да бъдат пропуснати тогавашните издания на изследването. През 2018 г. със създаването на Националната пътна карта на научна инфраструктура, България поднови своето участие в ЕСС и реализира деветото издание на изследването, като за целта е създаден Консорциум за ЕСС в България, където Институтът по философия и социология е равноправен партньор.

Десетото издание на изследването се проведе през 2020-2021 г. Методологическата подготовка на изследването и неговата практическа реализация бе извършена от Института по философия и социология – БАН. Трябва да подчертаем, че това бе изключително отговорна и тежка задача, тъй като изследването се проведе в условията на безпрецедентната пандемия от Ковид 19. Ще поясним, че изследването се реализира чрез посещения по домовете на хората и провеждане на стандартизирани интервюта с хората, попадащи в извадката на изследването. В условията на Ковид 19 бяха необходими изключителна настойчивост и висок професионализъм, за да бъдат убедени хората да се включат в изследването и да отговорят на искрено на зададените им въпроси.

По какъв начин ЕСС е полезно и значимо за българското общество и за хората?

Изследването събира изключително широк кръг от мнения, оценки и представи на пълнолетното население по всички основни социално икономически въпроси, което е основа за задълбочени анализи върху социално икономическия дневен ред в българското общество. Тъй като изследването се провежда веднъж на всеки две години, това позволява да се улови динамиката и промяната в живота и бита на хората, като в съответствие с очертаващите се проблемни зони се предприемат коригиращи политики и мерки.

Информацията от десетото издание се анализира и на тази основа се изготвят аналитични доклади и препоръки към държавните институции за разработването на политики в областта на създаването на заетост, за подобряване бита и живота на хората, за утвърждаването и спазването на основните ценности на демокрацията, за развитието на солидарността между хората, за издигане авторитета на нацията. Изследването разкрива реалните проблеми, с които се сблъскват хората в своето ежедневие и бит, и насочва държавните институции към търсене на решения на тези проблеми. В десетото издание на ЕСС са включени и въпроси за Ковид 19, което ще позволи да бъдат направени оценки както за реалния обхват на Ковид 19 в България през 2021 г., така и за последствията от пандемията върху българската икономика като цяло, върху пазарите на труда, заетостта и безработицата, върху динамиката в доходите на хората и настъпилите промени в техния живот.

За да обобщим, ЕСС е изследване, което с помощта на научни подходи и методики разкрива „горещите“ зони в социално икономическия дневен ред на страната и предоставя тази информация на държавните институции, като препоръчва възможни решения на установените проблеми.

Реализирането на текущите модули на Европейското социално изследване в България се осъществява от екип под научното ръководство на проф. дсн Емилия Ченгелова, а цялостната организация и контрол на теренната работа се извършва от Центъра за емпирични социални изследвания и отдел Човешки ресурси на института (гл. ас. д-р Александър Герганов, Виолета Люнгова, Любка Илиева).

От началото на 2023 г. стартира методологическата и техническата подготовка за провеждането на Раунд 11 в България. От декември 2023 г. тече теренната работа по неговото реализиране в България. В изследването са ангажирани 28 супервайзори, а интервютата се провеждат от 102 анкетьора, по специално конструирана извадка. Осъществява се стриктен методически контрол, с което се гарантира коректното прилагане на извадката и набирането на достоверна информация.

 

За повече въпроси и допълнителна информация:

Проф. дсн Емилия Ченгелова

e-mail:

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.