Търсене
Close this search box.

Защита на дисертация на Весела Банова

Научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” обявява, съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН и наоснование на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН за неговото прилагане

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

„Социални политики за закрила на децата в риск”

 на Весела Банова

за получаване на научната и образователна степен

„ДОКТОР”

 Заседанието ще се проведе на 27 февруари 2012 г. (понеделник) от 15.30 ч. в заседателна зала на ИИОЗ на ул. „Сердика” 4

Състав на научното жури:

  1. Доц. д-р Анна Мантарова – ИИОЗ – БАН – председател
  2. Проф. д.с.н. Валентина Златанова – ИИОЗ-БАН;
  3. Проф. дсн Елка Тодорова – УНСС
  4. Проф. дсн Веска Кожухарова – Живкова – рецензент
  5. Доц. д-р Асен Йосифов – ЮЗУ – рецензент

 Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН.

 Рецензия от доц. д-р Асен Йосифов на представен дисертационен труд за присъждане на  образователна и научна степен „доктор” по специалност „социология” на Весела Йорданова Банова  на тема „Социални политики за закрила на децата в риск”

 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд „Социални политики за закрила на децата в риск” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”  по специалност „социология” Автор:Весела Йорданова Банова Рецензент: Проф. дсн Веска Кожухарова – Живкова

СТАНОВИЩЕ  от доц. д-р Анна Мантарова за дисертационен труд на тема  „Социални политики за закрила на децата в риск” на Весела Йорданова Банова за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

 Становище  относно дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност социология на докторант Весела Йорданова Банова на тема „Социални политики за закрила на децата в риск”. Член на научно жури, представящ становището : проф. д.с.н. Е. Тодорова

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на Весела Йорданова Банова „Социални политики за закрила на децата в социален риск” за присъждане на образователната и научна степен „доктор по социология” в научно направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата от проф.д.с.н. Валентина Златанова ИИОЗ, БАН

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата