Търсене
Close this search box.

Защита на Людмила Евлогиева Иванчева

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” в Института за изследване на обществата и знанието при БАН на Людмила Евлогиева Иванчева

Вторник, 1 декември 2015 г.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждането на научната степен „доктор на социологическите науки” съобщават, че на 1 декември (вторник) от 10 часа в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

„Науката в съвременното общество на знанието:

роля, статус и социални функции”

 

на Людмила Евлогиева Иванчева,

доцент д-р от ИИОЗ при БАН

по професионално направление 3.1. (Социология, антропология и науки за културата), научна специалност 05.11.03 (Наукознание)

 

Научно жури:

Председател на журито: Чл.-кор. д.ф.н. Ангел Стефанов Стефанов от ИИОЗ-БАН

Членове на журито:

  • проф. д.ф.н. и д.п.н. Петко Димитров Ганчев от Геополитически център „Евразия”
  • проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова от ИИИ-БАН
  • проф. д.хим.н. Борислав Вълчев Тошев от СУ „Св. Климент Охридски”
  • проф. д.ф.н. Ерика Георгиева Лазарова от ИИОЗ-БАН
  • проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева от УниБИТ
  • доц. д-р Георги Димитров Ангелов от ИИОЗ-БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в деловодството на ИИОЗ – БАН.

Резенция от проф. дфн Ерика Лазарова за дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева ”НАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Резенция от проф. д.ик.н. Росица Чобанова за дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева ЧНАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Резенция от проф. д.ф.н. и д.п.н. Петко Димитров Ганчев
за дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева
”НАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Георги Ангелов за дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева  ”НАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от чл.-кор. д.ф.н. Ангел Стефанов за дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева  ”НАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от проф. д.хим.н. Борислав Тошев за дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева  ”НАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева за дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева  ”НАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Автореферат на дисертационния труд на доц. д-р Людмила Евлогиева Иванчева  ”НАУКАТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: РОЛЯ, СТАТУС И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” по научна специалност 05.11.03 „Наукознание” от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата