Търсене
Close this search box.

Изследване на ранната трудова несигурност и последствията върху прехода към възрастен

В доклад, подготвен от българския екип по проект Преговаряй, можете да се запознаете с влиянието на ранната трудова несигурност върху прехода на младежите към възрастен. На базата на информация от 209 дълбочинни интервюта от седем европейски държави (България, Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Норвегия и Чехия) са представени модели за активно участие на младежите, аспекти на маргинализация и риск от социално изключване, механизмите за интеграция/изключване на жените от пазара на труда.

С доклада можете да се запознаете тук.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване