Търсене
Close this search box.

Конкурс за асистент за нуждите на секция „История на философските и научните идеи“

В съответствие с чл. 23 от Правилника на Института по философия и социология – БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (Протокол от 01.03.2022 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Философия, шифър 2.3, научно направление История на философията. Конкурсната процедура се обявява за нуждите на секция История на философските и научните идеи .Темата на конкурса е: Философски взаимодействия Изток-Запад: история, перспективи и рецепционни акценти в международен и национален контекст.

Целта е пълноценно вписване в изследователското поле на секцията, продължение и обогатяване на тематиката на разработваните от нейните членове колективни проекти. До този момент те са: Европейски влияния в българската философска култура; Philosophical Receptions: Transmissions, Affinities and Originality; Български гласове в чужбина. Философски аспекти. Досегашните изследвания на рецепциите бяха насочени към: конкретни историко-философски анализи на влияния по линия на немска класическа философия; руска философия; феноменология, херменевтика и екзистенциализъм; прочити на Ницше и Витгенщайн в българската философска култура; рецепции на френската философия (от Възраждането до съвременността); както и към теоретични рефлексии върху съотношението между национални и универсални аспекти в българската философска култура; специфични проекции на философските идеи в областта на литературата и изкуството; динамика на свое и чуждо и ролята на философските идеи при формирането на национална идентичност. Стратегията е откриване на ново изследователско поле по линия на взимодействията между Изтока и Запада, на техните специфични прочити и проекции както в международен, така и в български контекст.

 

Срок за подаване на документи: 15 март-15 април 2022 г.

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите