Търсене
Close this search box.

Конкурс за асистент за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“

В съответствие с чл. 23 от Правилник на Института по философия и социология – БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични
длъжности, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване
(Протокол No: 5 от 24.02.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Срокът за кандидатстване e 1 месец от излизането на обявата на сайта на ИФС – БАН.

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите