Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент – секция „Публични политики и социални промени“

Конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от Института за изучаване на обществата и знанието  за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“,  специалност Социология, шифър 05.11.01 професионално направление 3.1. , ДВ бр. 89/11.11.2011г.

РЕЦЕНЗИЯ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА, ОБЯВЕН В ДВ БР. 89 от 11.11. 2011 Г., Рецензент: проф. дсн Таня Неделчева

РЕЦЕНЗИИ от проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска,  Университет за национално и световно стопанство относно научната, научно-приложната и педагогическата дейност на участниците в конкурса за заемане на академичната длъжност «доцент», обявен от Институт за изучаване на обществата и знанието – БАН  в Държавен вестник бр. 89 от 11.11.2011г. по специалност социология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“

СТАНОВИЩЕ  от  доц. д-р Таня Чавдарова, Катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“ Относно: трудовете на гл.ас. д-р Алексей Владимиров Пампоров и гл.ас.д-р Мария Димитрова Желязкова, участници в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Публични политики и социални промени”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11. 11. 2011 г.

 С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Саша Тодорова, относно: конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от Института за изучаване на обществата и знанието за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“, специалност Социология, шифър 05.11.01, професионално направление 3.1. ДВ бр. 89/11.11.2011г

СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ” НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН, от проф. д.с.н. Св. Съйкова, член на научното жури

СТАНОВИЩЕ  от доц. д-р Божидар С. Ивков  Относно: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ”

 СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ”в ИИОЗ от: Проф.д.с.н. Валентина Златанова – ИИОЗ, БАН.

 РЕЗЮМЕТА на основни трудове на д-р Мария Желязкова  за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Публични политики и социални промени” шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.

Резюмета на някои публикации на гл.ас. д-р Алексей Пампоров

ОТГОВОР на гл. ас. д-р Мария Желязкова на критичните бележки и препоръки в рецензиите и становищата на членовете на Научното жури по конкурс за “доцент”, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г.  за нуждите на секция „Публични политики и социални промени”

ОТГОВОР  на гл. ас. д-р Алексей Пампоров по бележките на рецензентите проф. дсн Теменуга Ракаджийска (УНСС) и проф. дсн Таня Неделчева (ИИОЗ-БАН) и становищата, представени по конкурса за доцент за нуждите на секция „Публични политики и социални промени”

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023