Търсене
Close this search box.

Kонкурс за професор по философия – секция „Знание и реалност“

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, София, конкурс за професор по философия, професионално направление 2.3. философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  Държавен вестник бр. 87 /09.11.2012 г.

Авторска справка за научните приноси на доц. дфн Веселин Петров Петров  в трудовете, с които участва в конкурса за професор по философия, обявен в ДВ, бр. 87/9.11.2012 г.

Рецензия от проф. д.ф.н. Александър Тодоров Андонов за материалите на доц. д.ф.н. Веселин Петров Петров, представени за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ по философия, обявен в Държавен вестник от 09.11. 2012 за нуждите на ИИОЗ при БАН, секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

Рецензия на научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Веселин Петров Петров,  представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”,  обявен в ДВ., бр. 87 от 09. 11. 2012 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”  Рецензент: проф.дфн Димитър Цацов, ВТУ ”Св.св.Кирил и Методи”

Рецензия на доц. дфн Веселин Петров кандидат в конкурса за професор за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” на ИИОЗ при БАН,  Проф. Сергей Герджиков, дфн

Становище за доц. дфн Веселин Петров, участник в  конкурс за „професор  по философия”,  обявен от ИИОЗ – БАН – ДВ, бр. 97  от 9. 11. 2012  от проф. дфн Нина Димитрова

Становище за доц. дфн Веселин Петров, участник в  конкурс за „професор  по философия”,  обявен от ИИОЗ – БАН – ДВ, бр. 97  от 9. 11. 2012  от проф. д-р Христо Тодоров, НБУ

Становище oт проф. дмн Димитър Иванов Вакарелов относно кандитатурата на доц. д-р на философските науки Веселин Петров Петров , секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ на ИИОЗ, БАН, по конкурс за професор – специалност философия, професионално направление 2.3. Философия

Становище от доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ по конкурс за академичната длъжност професор,  специалност философия, професионално  направление 2.3. философия, обявен за нуждите на секция  „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ на ИИОЗ,  дв, бр. 87  от 9. 11. 2012

Отговори на критичните бележки от рецензиите и становищата за трудовете на кандидата доц. дфн Веселин Петров Петров за конкурса за академичната длъжност „професор” по философия, обявен в дв, бр. 87/9.11.2012 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” на ИИОЗ-БАН

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023