Търсене
Close this search box.

Конференция „Иновации, развитие и устойчивост в селските райони в България и Европа“, 31.10.2016 г.

rsz_img_1728

На 31 октомври се проведе Годишната конференция по проблемите на селските райони, организирана от Института за изследване на обществата и знанието – БАН, Българска социологическа асоциация и СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на конференцията тази година бе  „Иновации, развитие и устойчивост в селските райони в България и Европа“ и постави на фокус възможностите за  развитие на селските райони и селските общности, съвместявайки иновативни дейности и съхранявайки традициите и ресурсите на селата. След паралелните сесии, представяйки интердисциплинарни изследвания на учени от България, Сърбия, Македония и Италия, беше представен сборник с доклади от конференцията по проблемите на селото от 2015 г. „Селото: Общности, идентичности, трансформации и предизвикателства“. В рамките на конференциятта се проведе и кръгла маса на тема „Развитие на биологичното земеделие в България (1990-2012): Предизвикателства и перспективи“, в която взеха участие представители на МЗХ, производители, преработватели и търговци на биологични продукти, неправителствени и браншови организации.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване