Търсене
Close this search box.

История на философските и научните идеи

            Изследователската работа на секция “История на философските и научните идеи” включва три проблемни кръга: история на философията; съвременна философия и история на науката. Първият от тях е фокусиран върху историята на българската философска култура и публичност, нейните периоди и най-ярки представители, както и специфичните проекции на философските идеи в областта на изкуството и културата. Особено внимание се отделя на изследвания, отразяващи динамиката на свое и чуждо, приноса на български мислители, получили признание на световната философска сцена, както и на ролята на философските идеи при формирането на националнаа идентичност.

Приоритет в изследователската работа по направление „Съвременна философия“ са  водещите  направления на континенталната философия като феноменология, философска антропология, екзистенциална философия, херменевтика, постструктурализъм, деконструктивизъм и др. Специално се набляга на необходимостта от съчетаване на фундаментално-научния инструментариум на западноевропейската философия със съвременни приложни методи, които понастоящем са широко използвани в социален, политически и културологичен контекст.

            Третият проблемен кръг включва исторически и историографски проучвания върху всички аспекти на научната дейност като развитие на научните идеи, научните институции и научните комуникации,  традиционните библиотечни и архивни проучвания на българската наука в балкански и европейски контекст.

Монографии на членове на секцията, издадени през последните 5 години

 

Индивидуални:

Жабилова, Камелия (2022). Ницше. Топоси на духа. Фабер

Дамянов, Пламен (2022). Необходимият ренесанс, „Втора Зора“ ЕООД

Грозев, Станул (2020). Реторическа аргументация и истина в творчеството на Фридрих Ницше, УИ“ Св.Климент Охридски“

Райнова, Иванка (2019). Бездната на самостта и отблясъците на абсолютното. Към херменевтиката на феноменологическите ценностни теории 1, Axia Academic Publishers, Vienna

Батулева, Татяна (2019). Съвременни прочити на женското. Axia Academic Publishers, Vienna.

Димитрова, Нина (2019). Пространства на идентичност рефлексии върху българската философска култура. Институт за българска философска култура. Серия „Изследвания“, ИК „Св. Иван Рилски“ 

Raynova, Yvanka (2017). Sein, Sinn und Werte. Phänomenologische und hermeneutische Perspektiven des europäischen Denkens. 1, Peter Lang

 

Конференции с международно участие:

Международна интердисциплинарна конференция „Философия, изкуство, литература“, 9-10 май 2019  в чест на 130 г. от рождението на акад. Николай Райнов и 100 г. от рождението на чл.- кор. Богомил Райнов

Конференция по повод 100-годишнината от рождението на академик Азаря Поликаров, 7-8 октомври 2021

 

Състав

Ръководител на секцията
Редовен докторант