Търсене
Close this search box.

Философия на науката

Секция  “Философия на науката” е водещото научно звено в България в областта на философските изследвания на науката. Нейните основни тематични области включват общата философия на науката, философия на изкуствения интелект, философия на медицината, философия на биологията, философия на математиката, философия на физиката и философия на пространството и времето.

Екипът на секцията се отличава с висок професионализъм, признат както в България, така и на международно ниво чрез публикации, специализации, участия в международни форуми и научни проекти. Учени от секцията притежават докторски степени от БАН, Университета в Токио, Централно Европейския Университет и Софийския Университет.

Членовете на секцията имат значителен международен опит както в научните изследвания, така и в образователната дейност. Те предлагат докторантски програми, отговарящи на европейските стандарти за обучение, включителни и докторантски програми на английски език, които водят до дисертации, написани и защитени на английски език.

Секцията се гордее с множество публикации в престижни международни списания и успешни партньорства с водещи академични институции по света.Учени от секцията са работили в Оксфордския университет и Университета в Питсбърг, като са специализирали в университета и като Университета в Торонто, Университета в Токио и Централно Европейския Университет.

През 2023 година учени от секцията издадоха сборник по проблемите на Рационалността и Етиката на Изкуствения Интелект (Rationality and Ethics in Artificial Intelligence), Cambridge Scholars Publishing.

През 2019 г. беше издаден сборникът “Некласическа наука и некласически логики. Философско методологически анализи и оценки” от издателство “Парадигма”, представящ резултатите от първия етап на едноименния проект, финансиран от Фонда за научни изследвания.

През 2021 г. секцията публикува сборник с доклади от конференция, проведена в рамките на същия проект, с ръководител чл.-кор. проф. Ангел Стефанов.

Секцията е домакин на ежегодните национални конференции „Попъров семинар“ и „Философията като призвание“.

Сред научните проекти на секцията са “The Structure of Artificial Rationality”, “Съвременни дебати във философия на науката,” под ръководството на чл.-кор. проф. Ангел Стефанов и “Съвременни проблеми и дискусии във философия и социология на медицината”, ръководен от доц. Ю. Васева-Дикова.

От 2021 г., в секцията функционира проблемна група по „Философия и социология на медицината“ с ръководител доц. Юлия Васева-Дикова.

Състав

Ръководител на секцията
Секретар

ПРОБЛЕМНА ГРУПА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Проблемната групa по философия и социология на медицината ще се занимава с нови за България предметни полета, като центърът на научните търсения и изследвания ще бъде медицината, основана на доказателства (evidence-based medicine) и пациент ориентираната медицина (patient-oriented medicine).

Изборът на тези съвременни изследователски полета, свързани с прилагането на епистемологични, аналитични (концептуални) и етически подходи към сферата на философия на медицината демонстрира ясната граница между биоетиката, класическата медицинска етика и философия на медицината (Thomas Schramme, 2015).

С малки изключения, в България философията на медицината, както и съвременните концепции и дебати в нейните предметни сфери, остават извън изследователския поглед на философите.

1. В областта на философия на медицината ще бъдат изследвани проблеми, свързани с т.нар. медицина, основана на доказателства

1.1. Ще бъдат анализирани резултатите от прилагането на т.нар. контролирано рандомизирано изследване (RCT)

1.2. Ще бъде проучена необходимостта от прилагането на принципа на Бейс в областта на философия на медицината

2. В сферата на невроетиката ще бъдат изследвани ключови проблеми, възникващи в двете й основни направления, а именно – както в областта на етическите проблеми, породени от невронауката (ethics of neuroscience), така и в сферата на невронаучните основания на етиката (neuroscience of ethics).

2.1. Ще бъдат изследвани етически проблеми, възникнали от прилагането на изкуствени невронни мрежи при конструирането на „морален“ изкуствен интелект

2.2. Ще бъде анализирана ролята на невронаучните основания за утвърждаването на т.нар. дуален модел за формиране на етически съждения

3. В областта на социология на медицината ще бъде направен опит да се cъздаде такава научна дисциплина в България от позициите на пациент ориентираната медицина – с оглед на нейните взаимовръзки с медицината, основана на доказателства.

3.1. Ще бъде обосновано и тероетически дефинирано новото проблемно поле философия на инвалидността.

3.2. Ще бъде проучено мястото на невросоциологията сред останалите невронауки и обществени науки

Анализирането на гореспоменатите проблеми ще доведе до формирането на научни мрежи от български и чуждестранни изследователи, работещи в различни направления от сферите на философия и социология на медицината. Ядрото на проблемната група включва учени от ИФС, а също така и по-широк кръг специалсти в областта на обществените и медицинските науки.

Участници

Доц. Ю. Васева-Дикова – Ръководител на проблемна та група 
Проф. Божидар Ивков
Проф. Александър Гънгов, СУ „Св. Климент Охридски“
Доц. Силвия Серафимова

За повече информация: