Търсене
Close this search box.

Философия на науката

Секция  “Философия на науката” е водещото научно звено в България в областта на философските изследвания на науката. Нейните основни тематични области включват общата философия на науката, философия на изкуствения интелект, философия на медицината, философия на биологията, философия на математиката, философия на физиката и философия на пространството и времето.

Екипът на секцията се отличава с висок професионализъм, признат както в България, така и на международно ниво чрез публикации, специализации, участия в международни форуми и научни проекти. Учени от секцията притежават докторски степени от БАН, Университета в Токио, Централно Европейския Университет и Софийския Университет.

Членовете на секцията имат значителен международен опит както в научните изследвания, така и в образователната дейност. Те предлагат докторантски програми, отговарящи на европейските стандарти за обучение, включителни и докторантски програми на английски език, които водят до дисертации, написани и защитени на английски език.

Секцията се гордее с множество публикации в престижни международни списания и успешни партньорства с водещи академични институции по света.Учени от секцията са работили в Оксфордския университет и Университета в Питсбърг, като са специализирали в университета и като Университета в Торонто, Университета в Токио и Централно Европейския Университет.

През 2023 година учени от секцията издадоха сборник по проблемите на Рационалността и Етиката на Изкуствения Интелект (Rationality and Ethics in Artificial Intelligence), Cambridge Scholars Publishing.

През 2019 г. беше издаден сборникът “Некласическа наука и некласически логики. Философско методологически анализи и оценки” от издателство “Парадигма”, представящ резултатите от първия етап на едноименния проект, финансиран от Фонда за научни изследвания.

През 2021 г. секцията публикува сборник с доклади от конференция, проведена в рамките на същия проект, с ръководител чл.-кор. проф. Ангел Стефанов.

Секцията е домакин на ежегодните национални конференции „Попъров семинар“ и „Философията като призвание“.

Сред научните проекти на секцията са “The Structure of Artificial Rationality”, “Съвременни дебати във философия на науката,” под ръководството на чл.-кор. проф. Ангел Стефанов и “Съвременни проблеми и дискусии във философия и социология на медицината”, ръководен от доц. Ю. Васева-Дикова.

От 2021 г., в секцията функционира проблемна група по „Философия и социология на медицината“ с ръководител доц. Юлия Васева-Дикова.

Състав

Ръководител на секцията
секретар

ПРОБЛЕМНА ГРУПА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА

 

Проблемната групa по философия и социология на медицината ще се занимава с нови за България предметни полета, като центърът на научните търсения и изследвания ще бъде медицината, основана на доказателства (evidence-based medicine) и пациент ориентираната медицина (patient-oriented medicine).

Изборът на тези съвременни изследователски полета, свързани с прилагането на епистемологични, аналитични (концептуални) и етически подходи към сферата на философия на медицината демонстрира ясната граница между биоетиката, класическата медицинска етика и философия на медицината (Thomas Schramme, 2015).

С малки изключения, в България философията на медицината, както и съвременните концепции и дебати в нейните предметни сфери, остават извън изследователския поглед на философите.

1.) В областта на философия на медицината ще бъдат изследвани проблеми, свързани с т.нар. медицина, основана на доказателства

  1. Ще бъдат анализирани резултатите от прилагането на т.нар. контролирано рандомизирано изследване (RCT)
  2. Ще бъде проучена необходимостта от прилагането на принципа на Бейс в областта на философия на медицината

2) В сферата на невроетиката ще бъдат изследвани ключови проблеми, възникващи в двете й основни направления, а именно – както в областта на етическите проблеми, породени от невронауката (ethics of neuroscience), така и в сферата на невронаучните основания на етиката (neuroscience of ethics).

2.1.) Ще бъдат изследвани етически проблеми, възникнали от прилагането на изкуствени невронни мрежи при конструирането на „морален“ изкуствен интелект

2.2.) Ще бъде анализирана ролята на невронаучните основания за утвърждаването на т.нар. дуален модел за формиране на етически съждения

3) В областта на социология на медицината ще бъде направен опит да се cъздаде такава научна дисциплина в България от позициите на пациент ориентираната медицина – с оглед на нейните взаимовръзки с медицината, основана на доказателства.

3.1.) Ще бъде обосновано и тероетически дефинирано новото проблемно поле философия на инвалидността.

3.2.) Ще бъде проучено мястото на невросоциологията сред останалите

невронауки и обществените науки

 

Анализирането на гореспоменатите проблеми ще доведе до формирането на научни мрежи от български и чуждестранни изследователи, работещи в различни направления от сферите на философия и социология на медицината. Ядрото на проблемната група включва учени от ИФС, а също така и по-широк кръг специалсти в областта на обществените и медицинските науки.

 

Участници:

Доц. Ю. Васева-Дикова – ръководител проблемна група

Проф. Б. Ивков

Проф. А. Гънгов

Доц. С. Серафимова

 

PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF MEDICINE WORKING GROUP

Philosophy and Sociology of Medicine Working Group is an interdisciplinary network of researchers interested in the philosophical and sociological aspects of evidence-based and patient-oriented medicine; specifically, in medical reasoning, medical decision making and doctor-patient relationship. The group was founded by some representatives of different departments at the Institute of Philosophy and Sociology (Bulgarian Academy of Sciences), as well as different academic institutions such as Sofia University, Medical University of Varna (MU-Varna). The WG’s primary objective is to delineate the field of some not so well-known topics within the philosophical and sociological discourses in Bulgaria.

Topics of interest include, but are not limited to:

philosophy of medicine

evidence-based medicine,

patient-oriented medicine,

sociology of medicine,

neursociology

philosophy of disability

sociology of disability

politics of disability

history of disability

values-based medicine,

neuroscience of ethics

ethics of neuroscience

machine medical ethics.

 

The PhilSocMed working group aims at filling-in the gaps between philosophy and sociology of medicine and medicine by serving as an initiator of ideas for research collaboration in the aforementioned fields, as well as developing strategies for applying the outcomes of research collaboration in practice.

The PhilSocMed working group’s goal is to encourage the establishment of a broad, inclusive research community with a diverse interdisciplinary background. The objective is this community to necessitate:

  1. the conduction of collaborative inquiry into philosophy and sociology of medicine’s contributions to medicine
  2. the implementation of some outcomes reached by philosophy and sociology of medicine in the process of policy making
  3. the expansion of the public debates about the role of philosophy and sociology of medicine

 

Working group membership:

Associate Professor, PhD Julia Vasseva-Dikova (chair)

Professor, DSc Bozhidar Ivkov

Professor Aleksander Gungov – Sofia University

Associate Professor, PhD Silviya Serafimova

 

For more information, please contact