Търсене
Close this search box.

Национална конференция с международно участие по проекти на ФНИ и ЕБР: Философия, логика, култура

 

Секция „Логически системи и модели“

Институт за изследване на обществата и знанието

Българска академия на науките

Организира национална конференция с международно участие по проекти на ФНИ и ЕБР

Философия, логика, култура

Конференцията ще се проведе от 26.08.2018г. до 29.08.2018г. в гр. Китен, хотел „Кремиковци“.

Официални езици на конференцията: български и английски.

ПРОГРАМА

 

 

25.08.2018г.

 

Вечерна сесия

Модератор: докторант Любомир Сирков

18,00 -18,15 Откриване на конференцията

18,15 – 18,45 Мартин Табаков „Бероновци“

18,45 – 19,15 Нели Бъчварова „Специфичната терминология на Петър Берон“

19,15 – 19,45 Светлана Нанчева „Издания на „Рибен Буквар““

 

26.08.2018г.

 

Сутрешна сесия

Модератор: доц. д-р Кристиян Енчев

10, 30 –11,00   Ангел Стефанов „“Логиката“ на д-р Васил х. Стоянов-Берон – философско съдържание и културно значение“

11,00 – 11,30  Доротея Ангелова „Основни идеи в „Логика“ на Васил Хаджистоянов-Берон“

11,30 –12,00 Кафе пауза

12,00 –12.30 Христо Гагов,  „ЕСТЕСТВЕНА ИСТОРИЯ на Васил Берон, удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл“

12,30 – 14,30 Обедна почивка

Следобедна сесия

Модератор: чл.кор. проф. Ангел Стефанов

14,30 – 15,00 Мартин Табаков „Петър Берон – европейски учен“

15, 00 – 15,30 Теодора Велкова „Възгледите на Петър Берон за произхода на Земята и живото през призмата на някои съвременни концепции“

15,30 – 16,00 Кафе пауза

16,00 – 16,30 Любомир Сирков  „Стопанската дейност на д-р Петър Берон“

27.08.2018

Сутрешна сесия

Модератор: докторант Любомир Сирков

10,30 – 11,00 Кристиян Енчев „Метафорика и метаметафорика в романа на Петър Константинов „Заливът на сънищата“

11,00 – 11,30 Силвия Борисова „Авеню Фош“ във философско-естетически и аксиологически щрихи

11,30 – 12,00 Кафе пауза

12,00 – 12,30 Светлана Нанчева „Педагогическите концепции на Я.А.Коменски и д-р Петър Берон”

12,30 – 14,30 Обедна почивка

Следобедна сесия

Модератор: докторант Светлана Нанчева

14,30 –15,00 Мартин Табаков „Философско-логически поглед върху дискусията „псевдонаука ли е ИД?““

15,00 – 15,30 Любомир Сирков  „Понятието за ‘постистина’ – обзор на някои най-ранни теоретични подходи“

15,30 – 16,00 Кафе пауза

16,00 – 16,30 Светлана Нанчева „Класическата педагогическа система и опити за некласически алтернативи“

16,30-17,00 Бисера Колева, Ангел Стефанов „Понятието ‘джендър’ на фона на дебата ‘наука-псевдонаука’ “

28.08.2018

Сутрешна сесия

Модератор: проф. дфн Мартин Табаков

10,00 –10,30 Ангел Стефанов „Класически признак за некласическа теория“

10,30 –11,00 Доротея Ангелова „Размитата логика и логическите парадокси“

11,00 – 11,30 Кафе пауза

11,30 – 12,00 Юлия Васева-Дикова „Знак и болест. Анализ на основни понятия от философия на медицината“

12,00 – 12,30 Мартин Табаков „Некласическа логика и некласическа наука“

12,30 – 15,00 Обедна почивка

Следобедна сесия

Модератор: д-р Теодора Велкова

15,00 – 15,30 Бисера Колева е „Етическият антропологизъм на Сократ като нетривиално начало на европейската етическа мисъл“

15,30 – 16,00 Кристиян Енчев „Кантовите логически принципи в некласическа перспектива“

16,00 – 16,30 Кафе пауза

16,30 –17,00 Ивайло Димитров „Отвъд дуализма на способностите. Нов опит за прочит на апорията рецептивност-спонтанност“

29.08.2018

Сутрешна сесия

Модератор: доц. д-р Доротея Ангелова

10,00 – 10,30 Marcin Milkowski „Correspondence theory of semantic information“

10,30 – 11,00 Doroteya Angelova „Non-classical Logics and the Concepts of Logical Consequence and Implication“

11,00 – 11,30 Кафе пауза

11,30 – 12,00 Mateusz Hohol „Cognitive artifacts for geometric reasoning”

12,00 – 14,30 Обедна почивка

Следобедна сесия

                                          Модератор: д-р Матеус Хохол

14,30 – 15,00 Julia Vaseva-Dikova „Philosophy of medicine: on some problems of the revised theoryes“

15,00 – 15,30 Krystyna Bielecka „Confabulations in Korsakoff Syndrome: Representational or Not?“

15,30 – 16,00 Кафе пауза

16,00 – 16,30 Martin Tabakov „About two brand new voting paradoxes“

16,30 – 17,00 Любомир Сирков  „Неформалната логика като особен случай на некласическа логика“

17,00 – Закриване на конференцията

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

Председател – доц. д-р Доротея Ангелова

Членове: чл.кор. проф. Ангел Стефанов, проф. дфн Мартин Табаков, докторант Светлана Нанчева, доц. д-р Марчин Милковски (Полша), д-р Матеус Хохол (Полша), д-р Кристина Биелецка (Полша)

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

 

чл.кор. проф. Ангел Стефанов (Българска академия на науките)

проф. дфн Мартин Табаков (Българска академия на науките)

доц. д-р Доротея Ангелова (Българска академия на науките)

доц. д-р Кристиян Енчев (Българска академия на науките)

доц. д-р Марчин Милковски (Полска академия на науките)

д-р Матеус Хохол (Полска академия на науките)

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по