Търсене
Close this search box.

Национална научна конференция на тема: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ НА 21 ВЕК – ПОДЦЕНЕНИТЕ ЗАПЛАХИ (Способни ли са Европейският съюз и България да се справят с въоръжен конфликт?)

Българското геополитическо дружество,
Балканският институт за стратегически прогнози,
Историческият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”
и секция „Социални теории, стратегии и прогнози” към ИИОЗ – БАН

Ви канят да вземете участие в
Национална научна конференция на тема:

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ НА 21 ВЕК –
ПОДЦЕНЕНИТЕ ЗАПЛАХИ
(Способни ли са Европейският съюз и България да се справят с въоръжен конфликт?)

Революционните промени в информационно-дигиталните технологии от
края на 20 и началото на 21 век променят не само стратегията и тактиката на
военните конфликти, но и самите представи за войната и за защитата на
националния суверенитет. Традиционното разбиране за въоръжените
стълкновения като противопоставяне на организирани и ръководени чрез
централизирани командни системи армии, опериращи в стриктно дефинирани
пространствени и времеви измерения, все по-малко изразяват същността на
съвременните военни доктрини. Налице са нови форми на комплексно
въздействие за постигане на стратегическо надмощие, които не отговарят на
традиционните представи за агресия.
През последните три десетилетия сме свидетели на многобройни опити да
бъдат окончателно подменени и последните елементи от Вестфалската
концепция за принципите на междудържавните отношения. Сценариите за
разширяване на геополитическото влияние и за подчиняването на чужди
територии или на цели държави се множат с невиждана преди интензивност –
от организиране на „спонтанни” граждански революции, подкрепа на
„автентични” сепаратистки движения и подклаждане на етно-религиозни
сблъсъци и мигрантски потоци до създаване на нови държави, присъединяване
на чужди територии и открита въоръжена агресия. Войните на 21 век вече не се
обявяват, а започналите не протичат по познатите отпреди шаблони.

Настоящата научна конференция си поставя за задача да подложи на
дискусия проблема за способността на Република България и на Европейския
съюз да идентифицират и противодействат на новите форми за водене на война
през 21 век.
Основните акценти на дискусията ще са върху следните проблеми:
1. Разпознават ли своевременно и достатъчно отчетливо подложените на
агресия държави механизмите за подчиняване на икономиките им, на
политическата власт и на общественото мнение в тях?
2. Защо съюзяването на суверенните държави в един не съвсем ясно
дефиниран наддържавен субект като Европейския съюз не е достатъчен
за гарантиране на тяхната сигурност?
3. Има ли алтернатива традиционната (наборна или професионална) армия
и как може да се превърне защитата на териториалната цялост и
независимост в обща мисия на военните и на гражданските
формирования и организации.

4. Какъв би могъл да е дългосрочният ефект от ангажирането или
неангажирането с противопоставянето между големите геополитически
фактори (САЩ, Русия, Китай и др.).
5. Действително ли предимствата на колективните отбранителни съюзи
превишават недостатъците им и в състояние ли са те да защитят своите
страни-членки?
6. Кои са най-належащите промени в договорите за Европейския съюз и в
устройствените закони (конституциите) на държавите-членки, за да се
гарантира по-пълно тяхната способност за противодействие на външна
агресия, независимо от формата ѝ.
Конференцията ще се проведе на 18 декември (понеделник), 2017 г., от
10.00 ч. в Новата конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски” (северно крило,
ІІ етаж).

Програмата на събитието можете да намерите тук.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване