Търсене
Close this search box.
Обществено мнение ii

Общественото мнение: същност, генезис, факторна детерминираност и интерпретации

Току що излезе от печат научната монография с автори: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, гл. ас. д-р Светлана Александрова, гл. ас. д-р Александър Герганов и доц. д-р Ивелина Иванова

Новата монография за общественото мнение е резултат от изпълнението на колективния изследователски проект „Процеси при формирането на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели“. Проектът има интердисциплинарен характер и бе замислен като опит за размисъл върху съвременните теории за общественото мнение и възможностите за неговото изучаване. Проектът си постави за задача да осветли основните дискусионни въпроси относно това що е обществено мнение и се постара да предложи собствена ин­терпретация за неговата природа.

В този смисъл настоящата монография дава отговори на такива съществено важни методологически въпроси като що е обществено мнение, каква е неговата структура и основни елементи, какви са основните му функционални характеристики – мислено като динамично развиваща се структура със сложен и хетерогенен състав. В контекста на изпълнения проект специално внимание бе отделено на възникването и формирането на общественото мнение: как възниква; през какви етапи преминава; какво е взаимодействието между неговите структурни елементи на различните му етапи. Другият специален акцент на монографията са факторите, оказващи влияние върху възникването и форми­рането на общественото мнение. За целта бяха положени специални усилия за установяване на различните категории фактори и за изясняване на тяхната роля в процеса на формирането му.

Настоящата монография е предназначена преди всичко за изследователи на общественото мнение, но също така и за социолози, политолози, социални психолози и други социални учени. Монографията би била полезна и за начинаещите изследователи на съвременните общества и особено на занимаващите се с динамично развиващото се българско общество, отличаващо се с бързо променящи се обществени нагласи, стереотипи и шаблони за оценка на случващото се в общественото пространство.

Общественото мнение: същност, генезис, факторна детерминираност и интерпретации, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-619-245-337-4