Търсене
Close this search box.

Покана за теоритичен семинар

Уважаеми колеги, секция ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ, БАН  продължава постоянния теоретичен СЕМИНАР по обща ТЕМА :РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и НИ проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА: Ислям, радикализъм, ислямизъм.

ДОКЛАДЧИК:  Доц., д-р Веселин Босаков.

Дискутант: проф.,дфн, дпн Петко Ганчев.  

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 24 НОМВРИ,ЧЕТВЪРТЪК В  ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ИИОЗ -на Сердика 4, от 14 до 16 часа.

Информация за семинара.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване