Търсене
Close this search box.

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА)

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА)

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.

Проектът се основава на съвместното сътрудничество на:

 1. Висше училище по мениджмънт – Варна;
 2. Технически университет – Варна;
 3. РУ „Ангел Кънчев“ – Русе;
 4. Национална Художествена Академия – София;
 5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София;
 6. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София;
 7. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН – София;
 8. Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН – Варна

и асоциирани партньори:

 

 1. Технически университет – Габрово;
 2. Институт по електроника на БАН „Академик Емил Джаков“ – София;
 3. Международен колеж ООД – Добрич

 

и предвижда провеждането на интердисциплинарни индустриални научни изследвания и експериментално развитие с фокус върху:

 • културните и творческите индустрии, културното наследство, дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм;
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

Посредством обединяването на научни организации, изследващи разнородни аспекти на креативните и рекреативните индустрии (ресурси; потребители, потребителско поведение, и пазари като потенциал за развитие; организация на бизнеса и дейността; технологична обезпеченост и решения за устойчиво развитие във всички аспекти – икономически, екологични, социални и културни) и локализирани в различни региони на страната, проектът предлага новаторски подход за преодоляване на пазарното сегментиране и централизираната проява на науката, като същевременно насърчава иновационния капацитет на бизнеса.

 

Общата цел на проекта е да развие капацитета за научни изследвания и иновации за креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания и работа в мрежа за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество.

Проектните дейности включват:

 • Създаване на модерна научноизследователска инфраструктура от разпръснати ресурси – 1 централно звено и 7 научноизследователски секции в различни географски райони;
 • Провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания;
 • Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти;
 • Въвеждане на иновации, нови обучителни и образователни методи
 • Развитие на стратегически партньорства с водещи технологични изследователски организации и с български фирми;
 • Разпространение на резултатите от научната работа, трансфер на знания и предоставяне на бизнес специализирани услуги.

Проектът ще осигури комплекс от резултати, сред които:

 • създадена модерна научноизследователска инфраструктура от разпръснати ресурси – единна екосистема в областта на НИРД и иновациите, обединяваща критична маса от учени и технологични разработчици на високо ниво в ясно определена организационна структура;
 • реализирани 34 научни проекта, търсещи приложни решения за подобряване конкурентоспособността на бизнеса;
 • обединяване и надграждане на потенциала и ресурсите на 8 научни организации;
 • създаване на отворена банка от учени и въвличането им в научноизследователска дейност;
 • про-активно сътрудничество с бизнеса и вкл. му в съвместни научни проекти.

Очакваните ефекти от проекта са свързани с осигуряването на ползи за предприемачеството, разработени нови/подобрени продукти и процеси, засилване на интензивността при трансфера на знания, така както и създаване на  предпоставки за нови изследвания, развитие на човешкия и социалния капитал.

 

 

Период на изпълнение: 30.03.2018 – 30.12.2023

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Бюджет на проекта:                                                    13 379 129,35 лв.,

в т.ч. финансиране от Европейския съюз (ЕФРР):    11 372 259,95 лв.

Национално финансиране:                                           2 006 869,40 лв.

 

———————————-—————– www.eufunds.bg ————————————————————

 

Проект  BG05M20P001-1.002-0008-C 01

Център за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване