Търсене
Close this search box.

Публична защита на Андрей Костадинов Лешков

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт за изследване на обществата и знанието
Секция: „Култура, ценности и морал”

Съгласно Решение на Научния съвет на ИИОЗ-БАН
и на основание на ЗРАСРБ и Правилниците на МС и БАН
за неговото прилагане Научното жури за присъждане
на научната и образователна степен „доктор” обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

“Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)”
на Андрей Костадинов Лешков

за получаване на образователната и научна степен „доктор”
по професионално направление 2.3 “Философия”,
шифър 05.01.06 (Естетика).
Научен консултант проф. д.ф.н. Иванка Стъпова

Заседанието ще се проведе на 12 декември 2013 г. (четвъртък) от 11 ч. в залата на ИИОЗ на ул. „Патриарх Евтимий” № 6.

Състав на научното жури:
1. проф. д.ф.н Нонка Богомилова, ИИОЗ – БАН – председател
2. проф. д-р Димитър Зашев, СУ “Св. Кл. Охридски”
3. проф. д.ф.н. Иванка Стъпова, ИИОЗ
4. проф. д.ф.н. Красимир Делчев, СУ “Св. Кл. Охридски”
5. доц. д-р Мая Иванова, СУ “Св. Кл. Охридски”

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията
на ИИОЗ – БАН на ул. „Московска” 13а и на интернет страницата
на ИИОЗ – БАН.

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Андрей Лешков на тема
„Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)”
за получаване на образователната и научна степен „Доктор”
по шифър 05.01.06 (Естетика) от проф. д.ф.н. Нонка Богомилова.

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Андрей Лешков на тема
“Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)”
за получаване на образователната и научна степен „Доктор”
по шифър 05.01.06 (Естетика) от проф. д-р Димитър Зашев.

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Андрей Лешков на тема “Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)” за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по шифър 05.01.06 (Естетика) от проф. д.ф.н. Иванка Стъпова.

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Андрей Лешков на тема “Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)” за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по шифър 05.01.06 (Естетика) от проф. д.ф.н. Красимир Делчев.

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Андрей Лешков на тема “Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)” за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по шифър 05.01.06 (Естетика) от доц. д-р Мая Иванова.

АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд на Андрей Лешков на тема “Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)” за получаване на образователната и научна степен „Доктор” по професионално направление 2.3 “Философия” шифър 05.01.06 (Естетика).

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата