Търсене
Close this search box.

Публична защита на Благовеста Николова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд на тема

„ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО В ОБЩЕСТВАТА, ОСНОВАНИ НА ЗНАНИЕТО“

на Благовеста Илиева Николова

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

по специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”

( Философия на политиката), шифър 05. 01. 13

Научно жури:

доц. д-р Борислав Градинаров (председател)
чл. кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов (научен ръководител)
проф. д.ф.н. Николай Василев
проф. д. ик. н. Благой Колев
проф. д. ик. н. Румен Гечев

Защитата ще се състои на 22 март 2013 г., петък, от 10.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ на  бул. „Патриарх Евтимий” № 6.

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,  ул. Московска 13а

Автореферат на дисертационен труд „Трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието” от Благовеста Илиева Николова за присъждане на научна и образователна степен „доктор”,  шифър 05.01.13 – „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философия на политиката)

РЕЦЕНЗИЯ на дисертацията на Благовеста Илиева Николова „Трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието” по научната специалност 05. 01. 13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на политиката) за присъждане на образователната и научна степен „доктор” от проф. д. ф. н. Николай Кирилов Василев, катедра по философия, Философски факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема „Трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, представен от Благовеста Илиева Николова, редовен докторант в ИИОЗ-БАН, от проф. д.ик.н. Румен Гечев, катедра „Икономикс“, УНСС

СТАНОВИЩЕ  за дисертационния труд  на Благовеста Илиева Николова, редовен докторант в секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, към Института за изследване на обществата и знанието – БАН, за получаване на образователната и научна степен „Доктор“ от доц. д-р Борислав Градинаров, ИИОЗ

СТАНОВИЩЕ от проф.д-р Благой Колев,член на научното жури,с научна специалност 05.11.01 Социология/ социология на икономиката/ и 05.02.01 Политическа икономия / икономическа култура/

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд за получаване на образователната и научна степен “Доктор“ в научната област 2: Хуманитарни науки Професионално направление 2.3. «Философия»   Институт за изследване на обществата и знанието – БАН,  Секция «Социални теории, стратегии и прогнози» Тема на дисертационния труд:  «ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО В ОБЩЕСТВАТА, ОСНОВАНИ НА ЗНАНИЕТО»  Докторант: Благовеста Илиева Николова   Рецензент: проф. Васил Проданов, д.ф.н

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата