Търсене
Close this search box.

Публична защита на Борислав Янков Антонов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд
на тема
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ
ИМИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
на БОРИСЛАВ ЯНКОВ АНТОНОВ,
задочен докторант към секция
„Социален контрол, отклонения и конфликти“
за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“
по научна област 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата
Заседанието ще се проведе на 27 септември 2022 година от 10.00
часа в заседателната зала на ИФС на ул. „Сердика“4.
Научно жури:
Проф. дсн Людмила Иванчева – председател
Проф. дсн Анна Мантарова
Проф. дн Любомир Тимчев
Проф. д-р Стефка Наумова
Доц. д-р Мария Серафимова – Карапеткова
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите
се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС и на сайта на ИФС
http://ips-bas.org.

 

Рецензия от проф. д-р Стефка Наумова на дисертационния труд на Борислав Янков Антонов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Рецензия от проф. дсн Анна Мантарова на дисертационния труд на Борислав Янков Антонов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Становище от проф. дсн Людмила Иванчева на дисертационния труд на Борислав Янков Антонов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Становище от проф. дн Любомир Тимчев на дисертационния труд на Борислав Янков Антонов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Становище от доц. д-р Мария Серафимова – Карапеткова на дисертационния труд на Борислав Янков Антонов, редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Автореферат на дисертационния труд на Борислав Янков Антонов , редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата