Търсене
Close this search box.

Публична защита на Емилия Васил Маринова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА”,

за придобиване на научната степен

„доктор на философските науки”

по професионално направление 2.3. Философия

Заседанието ще се проведе на 14. 10. 2019 г. от 15,00 ч.

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

 

Състав на научното жури:

Председател: доц. д-р Стоян Ставру, ИИОЗ-БАН

Членове:

Проф. дсн Таня Неделчева, ИИОЗ-БАН

Проф. д-р Николай Михайлов, СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Силвия Минева, СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

Доц. дфн Татяна Батулева, ИИОЗ-БАН

Доц. д-р Валентина Кънева, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

 

Рецензия от проф. дсн Таня Неделчева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Силвия Минева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Валентина Драмалиева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на проф. д-р Николай Михайлов относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на доц. дфн Татяна Батулева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на доц. д-р Валентина Кънева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на доц. д-р Стоян Ставру относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Автореферат на доц. д-р Емилия Васил Маринова относно дисертационния й труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА