Търсене
Close this search box.

Публична защита на Емилия Васил Маринова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА”,

за придобиване на научната степен

„доктор на философските науки”

по професионално направление 2.3. Философия

Заседанието ще се проведе на 14. 10. 2019 г. от 15,00 ч.

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

 

Състав на научното жури:

Председател: доц. д-р Стоян Ставру, ИИОЗ-БАН

Членове:

Проф. дсн Таня Неделчева, ИИОЗ-БАН

Проф. д-р Николай Михайлов, СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Силвия Минева, СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

Доц. дфн Татяна Батулева, ИИОЗ-БАН

Доц. д-р Валентина Кънева, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

 

Рецензия от проф. дсн Таня Неделчева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Силвия Минева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Валентина Драмалиева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на проф. д-р Николай Михайлов относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на доц. дфн Татяна Батулева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на доц. д-р Валентина Кънева относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище на доц. д-р Стоян Ставру относно дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” на доц. д-р Емилия Маринова за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Автореферат на доц. д-р Емилия Васил Маринова относно дисертационния й труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА” за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата