Търсене
Close this search box.

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА МИРОСЛАВА ХРИСТОСКОВА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА МИРОСЛАВА ХРИСТОСКОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

 „Философски измерения на проблема за бездомността“

на Мирослава Николаева Христоскова

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност Философия на

културата, политиката, правото, икономиката (Философска антропология)

с шифър 05. 01. 13

Научен ръководител: доц. д-р Валери Личев

Заседанието ще се проведе на 16 май 2016 г., от 11 ч.

в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:

Проф. дфн Нонка Богомилова, ИИОЗ

Доц. д-р Валери Личев, ИИОЗ

Доц. д-р Майя Георгиева, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Проф. д-р Валери Динев, СУ „Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Митко Момов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Председател:

Проф. дфн Нонка Богомилова, ИИОЗ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на

ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на Мирослава Николаева Христоскова Философски измерения на проблема за бездомността за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология), шифър 05.01.13 от проф., д.ф.н. Нонка Богомилова, секция „Антропологически изследвания” при ИИОЗ – БАН.

Рецензия на дисертация на тема „ФИЛОСОФСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА ЗА БЕЗДОМНОСТТА” на Мирослава Христоскова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ (философска антропология) шифър 05.01.13 от доц. д-р Майя Георгиева.

Становище от доц. д-р Валери Златанов Личев, зав. секция „Антропологически изследвания” към ИИОЗ – БАН за дисертацията на Мирослава Николаева Христоскова
Философски измерения на проблема за бездомността“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13.

Становище от проф. дфн Валери Динев на дисертацията на Мирослава Николаева Христоскова на тема „Философски измерения на проблема за бездомността“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ (философска антропология) шифър 05.01.13.

Становище от доц. д-р Митко Василев Момов,преподавател в катедра Философски науки,  Философски факултет към ВТУ  „Св.Св. Кирил и Методий” за дисертацията на Мирослава Николаева Христоскова – „Философски измерения на проблема за бездомността“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката” (Философска антропология) с шифър 05.01.13.

Автореферат на дисертация на тема ФИЛОСОФСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА ЗА БЕЗДОМНОСТТА за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ (философска антропология) шифър 05.01.13.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата