Търсене
Close this search box.

Публична защита на Радостина Иванова Минина

На 31 октомври (сряда) от 13.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. „Сердика“ № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание

 на Радостина Иванова Минина – редовен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност  философия

        Научно жури:

Председател на научното жури:

  • Проф. дфн Веселин Петров (ИИОЗ – БАН) – становище.

Членове на научното жури:

  • Проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ „Св. Кл. Охридски“) – рецензия.
  • Доц. д-р Лилия Гурова (НБУ) – становище.
  • доц. д-р Димитър Елчинов (СУ “Св. Кл. Охридски“) – рецензия.
  • доц. д-р Марина Бакалова (ИИОЗ – БАН)- становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при доц. д-р А. Накова в ИИОЗ и са публикувани на сайта на ИИОЗ – http://ips-bas.org

Рецензия от доц. д-р Димитър Елчинов относно дисертационния труд на Радостина Иванова Минина „Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия”

Рецензия от проф. дфн Анета Карагеоргиева относно дисертационния труд на Радостина Иванова Минина „Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия”

Становище от проф. дфн Веселин Петров относно дисертационния труд на Радостина Иванова Минина „Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия”

Становище от доц. д-р Лилия Гурова относно дисертационния труд на Радостина Иванова Минина „Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия”

Становище от доц. д-р Марина Бакалова относно дисертационния труд на Радостина Иванова Минина „Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия”

Автореферат на Радостина Иванова Минина относно дисертационния й труд „Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.2 “Философия”, научна специалност “Философия”

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата