Търсене
Close this search box.

Свободен достъп до сборника „Gender Segregation in Vocational Education”

Издателство Emerald предоставя свободен достъп до сборника „Gender Segregation in Vocational Education” до 6-ти април! Сборникът включва 10 глави, които засягат въпроси за сегрегацията по пол в професионалното образование, преходите към образование, феминизацията на професиите и връзката между избор на образование и съществуващите структури от възможности. В сборника е включена и статия за разделението по пол в средното професионално образование в България, написана от Петя Тричкова, Румяна Стоилова и Пепка Бояджиева.

Всички глави може да бъдат разгледани и свалени тук.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване