Търсене
Close this search box.

Семинар на тема „Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms: Experiences and Perspectives of the Balkan Countries“ бе проведен в периода 8-10 септември 2016 г.

img_20160910_092709В периода 8-10 септември ИИОЗ организира и проведе съвместно с колеги от Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ) семинар на тема „Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms: Experiences and Perspectives of the Balkan Countries“. Работният семинар е част от инициативите и научните форуми в рамките на проект „Балкански перспективи на Европейската интеграция“, в който партньори са БАН и МАНУ. Проектът се изпълнява от българска страна от екип на ИИОЗ, а от македонска – от Центъра за стратегически изследвания към МАНУ. Учените от двете академии проведоха задълбочена дискусия по проблемите и перспективите на политическото развитие и европейската интеграция в България и Македония. От Македония участие в семинара взеха академик Владо Камбовски, ръководител на проекта„Балкански перспективи на Европейската интеграция“, академик Таки Фити, президент на МАНУ и проф.д-р Светомир Шкарик.

img_20160909_09201020160909_091818

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване