Търсене
Close this search box.

СКРЪБНА ВЕСТ

СКРЪБНА ВЕСТ

 

На 18 декември 2017 г.

 почина уважаваният ни и обичан колега

ДОЦ. Д-Р

Николай Обрешков

 

        Напусна ни доц. д-р Николай Обрешков, зам.-директор на ИИОЗ –
един изключително ерудиран учен, отдаден на философията и прекрасен
човек с голямо любящо сърце.

Роден на 04.03.1958 г., завършва Философия в Санкт Петербургския
университет през 1982 г., където специализира логика. След защита на
докторската си дисертация постъпва на работа в тогавашния Институт по
философия на БАН. От 2004 г. е доцент. Член и секретар на Научния
съвет на Института по философия от 2008 г., от 2010 г. член на Научния
съвет на ИИОЗ. Заместник-директор на ИИОЗ от 2011 г.

Научните му интереси за в областта на класическа и некласическа
логика, логика на соц. изследвания, феноменология. Автор на десетки
научни публикации, редица от които са цитирани.

Загубихме един добър и отзивчив приятел и колега, готов да помогне
на всеки.

Сбогом, Ники! Почивай в мир!

От Ръководството и колегите от Института за
изследване на обществата и знанието при
БАН

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване