Търсене
Close this search box.

СКРЪБНА ВЕСТ

 

с дълбока скръб съобщаваме, че на 7 април 2021 г. ни напусна

ученият, колегата, приятелят

професор

ГАЛИН ГОРНЕВ

Професор Галин Горнев е роден на 14 ноември 1946 г. в гр. Варна. Завършва физика в МГУ „Ломоносов“ през 1971 г., защитава докторска дисертация по философия в Института по философия към АН СССР през 1978 г. От 1978 г. работи като научен сътрудник в Института по социология при БАН, където през 1999 г. става доктор на социологическите науки. Завършва академичната си кариера като професор в секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на Института по философия и социология. За цялостната му академична дейност е удостоен със званието „Почетен професор“ на Института по философия и социология при БАН.

С изявен интерес към проблемите на научното творчество и личностното развитие проф. Горнев специализира в Университета в Билефелд (1982), Стенфордския университет, Сан Франциско (1987), Мичиганския университет (1992-1993), Централноевропейския университет (2003). Носител е на Първа награда в областта на социалните науки на ФНИ (2000–2003, в съавторство) и на наградата „Христо Г. Данов“ (2013, в съавторство).

Проф. Галин Горнев е ръководител на Изследователска група по социология на личността към Програмата за комплексно изследване на човека (1985–1990), зав.-секция „Социология на науката и образованието“ в Института по социология при БАН (1990-2009), многогодишен член на НС на Института по социология при БАН, член на Специализирания научен съвет по психология при ВАК (1998), представител на България в Постоянния комитет по социални науки на Европейската научна фондация (2005–2011).

Професор Галин Горнев съчетаваше с ерудиция, финес, дълбочина и нестандартно мислене две фундаментални области на социологическото познание – социология на науката и социология на личността. Проблемите на творчеството, иновациите, научните революции, модернизацията на личността, личностната конверсия, лидерството и харизмата, на взаимодействията между личност и социална структура са предмет на прецизен анализ от първата му книга Адаптация, творчество, гениалност в съвременния психоанализ (1981), през многобройни публикации в български и чуждестранни списания до ключовите за развитието на българското социалнонаучно познание книги Социални източници на научното въображение (1986), Феноменът творчество (2000), Идентичност и криза. Случаят Косово (2004, в съавторство).

Загубихме учен, колега, приятел с рядка, дискретна чувствителност към света и силен аналитичен ум, с високо гражданско чувство и морална отговорност към науката. Остава споменът за истинския учен, за прекрасния човек, за доброжелателния колега Галин Горнев. Остава творчеството му като образец на най-добрите научни стандарти.

 

Поклон пред светлата му памет!

 

От колегията на Института по философия и социология при БАН

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване