Търсене
Close this search box.

СКРЪБНА ВЕСТ

На 21 септември след тежко боледуване почина доц. д-р Светлана Дойчева Стаменова.

Светлана Стаменова е родена през 1960 година. Завършва специалност „Социология“ в  Софийския университет „Св. Климент Охридски”.  През 1994 година придобива магистърска степен и по политически науки в  Централно-европейския университет (CEU) в Будапеща, Унгария. След докторантура в Института за политически изследвания към Полскта академия на науките във Варшава, през 1999г. става Доктор по политически науки.

Светлана  Стаменова има редица специализации в престижни научни организации – в Центъра за изследване на културата към Исторически факултет на СУ (1984г.-1986г.), London School of Economics and Political Sciences (LSE) по Грант на Европейския съюз (2001г.), в Zentralarchive ZA – EUROLAB, Кьолн, Германия (2001г.), в Ню Йорк  (2001г. – 2002г.) по грант на Carnegie Council on Ethics and International Affairs, в Института за съвременни изследвания, Букурещ, Румъния (2002г.) в Центъра за изследване на  глобалното управление в London School of Economics and Political Sciences (LSE), Лондон, Великобритания (2002г.). През 2004-2005г. е преминала пост-докторантура по Програма „Мария Кюри“ на Европейската комисия в Centre for Research in Ethnic Relations at the School of Health and Social Studies, Warwick University, Великобритания.

В Института по философия и социология Светлана  Стаменова е от 1988 година до края на живота си. Извървяла е пътя от специалист до доцент (2020г.), най-напред в секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, а от 2018 година – в секция „Публични политики и социални промени”.

Наред с изследователската си дейност, тя има и преподавателска – водила е курсове лекции в СУ „Св. Климент Охридски”, Югозападен Университет „Неофит Рилски” в Благоевград, Нов Български Университет.

Научните интереси на Св. Стаменова са в областта на политическа подкрепа; национализъм; междуетнически отношения; Балкани; неолиберализъм и глобализация – проблематика, която е много актуална в условията на неолиберализъм и глобализация и чиято значимост далеч надхвърля границите на страната ни. Именно в сферата на това изследователско поле (но не само на него) се открояват основните нейни приноси в разширяване и задълбочаване на научното познание.

Светлана Стамeнова има две самостоятелни и една колективна монография и множество студии и статии, голяма част от които са издадени в чужбина. Публикационната й активност зад граница и участието й в редица международни научни форуми правят името й разпознаваемо и тя е многократно цитирана от чуждестранни автори. Зад гърба си има и множество емпирични изследвания, чиито резултати са полезна основа за изработването на управленски решения.

В целия си творчески път доц. Стаменова се проявява като ерудиран и компетентен учен, активен в научния живот, с позиция – научна и гражданска, с амбиции и потенциал за развитие.

Изпълнени с уважение, се прощаваме с болка с колегата и човека Светлана  Стаменова.

Поклон пред паметта й!

 

Поклонението ще е на 25 септември, неделя, от 12.30 часа в в Православен гробищен храм „Св. Архангел Михаил“ в квартал Бояна (ул. „Бояна парк“ 4).

 

От колегите

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване