Търсене
Close this search box.

Честит празник!

 

sv_Kiril_Metodij_Zahari_Zograf_Trojanski_mon_1848

Честит празник!

Скъпи колеги –  социолози, философи и експерти в наукознанието , пожелавам Ви здраве, да работите това, което обичате, да продължаваме заедно да отстояваме това, за което милеем – науката като професия и като кауза!

Много радост и вдъхновение по случай светлия празник 24 май на всички вас и на вашите деца, на които предавате любовта си към знанието. Пожелавам  успехи на нашите студенти, дипломанти и докторанти, от които очакваме постижения към европейската и световна наука. С подкрепата за докторантите ние пренасяме знанието и ценностите, които сме натрупали и отстоявали през годините  на научни търсения и сме усвоили от  нашите учители.

В деня на писмеността дълбок поклон пред всички наши предшественици в науката, много обич и доверие към поколението-учени, които идват след нас!

Искрена признателност за подкрепата и всеотдайността на всички, които ден след ден допринасят за издигането на качеството на научната работа с често монотонни или оставащи невидими  усилия  – счетоводители, служители –  човешки ресурси, библиотекари, технически сътрудници. На цялата администрация на Института за изследване на обществата и знанието честитя празника 24 май и ги уверявам, че техният труд е важен за нас-учените. Колеги, вие сте неотделима част от всички наши постижения!

 

Честит празник!

проф. Румяна Стоилова

24.05.2015 година

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване