Търсене
Close this search box.

Erasmus+ Проект TALENT: Establishing Master Programmes in HRM and Talent Development in Central Asia

В рамките на проекта в Института по философия и социология и в Българска Академия на науките се проведоха работни срещи и обучения на преподаватели от университетите-партньори от Средна Азия: Nazarbayev University, Innovative University of Eurasia, Bukhara State University, Westminster International University in Tashkent, American University of Central Asia, Kyrgyz Economic University. Фокус на работното посещение е разработването на общи курсове по регулации на трудовите отношения и трудовите пазари. В периода между 10-21 февруари се проведоха срещи с работодателски и синдикални организации, лекции и семинари с водещи български учени и практици.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване