Търсене
Close this search box.

Медии, комуникации, публични политики, гражданско общество, манипулация и пропаганда

Трендафилова, Кр., „Науката в едно враждебно общество (разсъждения за отразяването на науката в медиите)“, в: „Науката в полза на обществото“ сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д.с.н. Духомир Минев, Съставители и научна редакция: доц. д-р Мария Желязкова, доц. д-р Георги Петрунов, София,2019, изд. На БАН “Проф. Марин Дринов“, стр: 119-132, ISBN 978-954-322-985-7

Красимира Трендафилова „Иновациите в селото между забравеното старо и ненаученото ново“ в: сборник „Иновации, развитие и устойчивост в
селските райони в България и Европа“. http://prehod.omda.bg/uploaded_files/files/articles/sbornik-tanya-1-pdf__1517046740.pdf

Красимира Трендафилова “Новите информационни технологии: добрата фея или злият демон на обществото“ (стр. 110 – 117) В: „Индустриален мениджмънт“ брой 1, 2016, година 13, ТУ София, Стопански факултет Ивънреден тематичен брой „Човекът – мярка на всички неша –  предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“. Издателство на ТУ, ISSN 1312 – 3793

“New Information Technologies: The Good Fairy or the Evil Damon of the Society” „Медиите и новите заплахи за сигурността“ Гл. ас. д-р Красимира Трендафилова В; сборник с доклади от Международна научна конференция, „Съвременни заплахи за сигурността в Европа“, 15 април 2016, Пловдив, Стр. 135 – 146, Научна редакция – колектив Assist. Prof. Dr. Krassimira Trendafilova, Civil Society and the Media in the Whirlwind of Endless Changes, In: Sociological Problems, 2014, special issue: “Civil Society. Politics, Solidarity: The Contribution of the Social Sciences”, ed: Rumiana Zheleva, pp.172-185 ISSN: 0324-1572

Медиите във времена на несигурност, Гл. ас., д-р Красимира Трендафилова, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН. Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие: „Времена на несигурност и рискове – възможности и перспективи за развитие“,(Пловдив, 7- 8 ноември 2014), колектив, 2015, университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив. ISBN: 978-619-202-037-8