Търсене
Close this search box.

Социално-групов статус и политическо представителство; идейно-политическа ориентация и политически ценности; нагласи към имиграцията в приемащите общества.

Константинов, М. 2021. Консервативни нагласи и отношение към имигрантите в България. В: Неделчева, Т., Накова, А. 2021. Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“;
Константинов, М. 2018. Ценности и отношение към имигрантите. В: Мантарова, А., 2018. Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем. София: Авангард Прима;
Константинов, М. 2018. Ценностни основи на нагласите към имиграцията. Политически хоризонти, бр. 1/02.2018.


12.2021 – Член на изследователски екип, проект „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“, програма на Фонд научни иследвания за финансиране на фундаментални научни изследвания
2017 – 2018 г. Ръководител проект „Ценности и идейно-политическа ориентация: връзки и зависимости“, финансиран по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН 2017 г.
2017 – 2018 г. Изследовател по проект „Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи“
2017 – 2019 г. Изследовател по проект „Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)“