Търсене
Close this search box.
телефон: +359 (0) 882 83 60 31

Доцент в Институт по Философия и Социология, БАН


Онтлогия, екзистенциална философия, философска херменевтика, феноменология, Философия на литературата

Турлаков, Н. (2023). Красотата като автентичност и автентичността като красота в разказите на Николай Хайтов. Философски алтернативи, 1: 118-127, ISSN: 0861-7899, DOI: https://doi.org/10.58945/UHFV6308.
Турлаков, Н. (2022). Още веднъж за природата и генезиса на обичайната нравственост (Опит за отговор на едно писмо от проф. Ангел Стефанов). В: Свят и Познание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN:978-954-07-5526-7, 82-96.
Турлаков, Н. (2021). Смисълът на Ницшевото разбиране за „вечното въз-връщане на същото” като „преиначаване” на метафизичното мислене във и отвъд интерпретацията на Хайдегер. Философски алтернативи, 6: 26-34, ISSN:0861–7899.
Турлаков, Н. (2021). Смирение и оправдание или бунт и борба – философски бележки за отношението към страданието в религиозната вяра и обичайната нравственост. Философски алтернативи, 4: 128-153, ISSN:0861–7899.


2006-2008, участник във финансирания от МОН със средства на Фонд за научни изследвания проект “Съвременни онтологични оптики”