Търсене
Close this search box.
телефон: +359 888 41 77 66

Гл. ас. д-р Рада Смедовска-Тонева завършва право през 2002 г. в Université de droit et sciences politiques в Клермон-Феран, Франция (магистърска степен с профил публично право). Работи дълги години в неправителствения сектор, където координира и ръководи национални и международни проекти в сферата на съдебната и конституционна реформа, организираната престъпност и др.. През 2017г. защитава докторска дисертация в катедра „Социология“ към СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2017-2020г. преподава социология на правото в катедра Социология към Софийския университет. От 2019г. е хоноруван преподавател по криминология и съдебни експертизи в Нов български университет. Основните й сфери на интереси са политиките за противодействие на организираната престъпност и тяхната ефективност, механизмите за контрол върху сектора за сигурност и престъпността, политиките по редукция на рискове в сферата на сигурността и др.


организирана престъпност, политики за противодействие, сигурност, рискове, извънредно положение

Смедовска, Р. (2021), (Не) Извънредното положение (état d’urgence) – начин за правене на политики. Опитът на Франция, сп. Критика и хуманизъм, бр. 54/2021г. Смедовска, Р. (2022), „Нормализацията“ на извънредното положение, Социологията като граждански ангажимент, тематичен сборник, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, София. Смедовска, Р. Ефектът на пандемията от Covid-19 върху престъпността – предизвикателства и рискове, Юридическо списание на НБУ, бр.2/2022


Личностни и институционални стратегии за превенция и управление на рискове: специфики и детерминанти