Търсене
Close this search box.
телефон: +359 988 911 128

„Станул Грозев е главен асистент в Института по философия и социология.
Защитава докторат по философия през 2019 година в СУ „Св. Климент Охридски”
на тема „Реторическа аргументация и истина в творчеството на Фридрих Ницше”.
Основните му интереси са в областта на история на философията и съвременна философия.
Понастоящем изследва навлизането и развитието на прагматизма в България – от началото на XX век до наши дни.


история на философията, съвременна философия, философия на религията, философия на религията

1. (2022). Professional wrestling and identity construction in the realm of social
media. Cognition, communication, discourse, 24, 22-36, ISSN 2218-2926
2. (2022). Към реторичната истина – Фридрих Ницше. Сборник по случай 75-годишнината на проф. д.ф.н. Донка Александрова, „Говори, за да те видя…“. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, с. 280-287, ISBN 978-954-07-5397-3
3. (2021). За религиозния социализъм в контекста на християнството. Science
and technologies: Volume XI, 2021, Number 5: HUMANITIES, 1-6, ISSN 1314-4111
4. (2021). За видовете социализъм според теоретиците на научния социализъм – Фридрих Енгелс, Карл Маркс и Паул Тилих. Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век, сборник с научни доклади от XIX национална научна конференция с международно участие, 1 ноември 2021г., с. 112-123, ISSN 2683-0094
5. (2021) За отношението между религия и социализъм. Сборник „Докторантски четения ‘2020”, т.4, с.173-189, ISSN 2603-3453


IX-та Национална школа за докторанти и млади изследователи на БАН, 4-8 юли, 2016г., Топола, България: „Междуличностни и междугрупови интеракции във всекидневния живот“. Доклад: „Фридрих Ницше – за произхода на езика и истината”

„Прагматизмът в България: Критика и рецепция“