Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 879 279 193

трансцендентална философия, онтология, херменевтика, феноменология, логика - семантика - граматика на 13-14ти век

Димитров, С. (2023). Модуси на значение в средновековната спекулативна граматика. В: Гичева-Гочева, Д., Кръстева, С., Горанов, П. (съст.), АРУКО – Четения. Логос. Догма. Фантазия. Μит. Име. История, УИ „Св. Климент Охридски“, София, ISBN 978-954-07-5639-4: сс. 422-455.
Димитров, С. (2022). Ян Пинборг. Биографична бележка. Философски алтернативи 6: 65-66, ISSN 0861-7899.
Димитров, С. (2022). Две средновековни семантични теории. Термин и част на речта. Философски алтернативи 6: 59-65, ISSN 0861-7899.
Димитров, С. 2019. Знак и значение. В Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната комуникация, изд. Фабер, В. Търново, ISBN 978-619-00-0891-0, сс. 11-36.


2019-2022 Участник в проект „Критични понятия на метафизиката“, ИФС-БАН, ръководител доц. Ивайло Димитров.

2016-2018 Участник в проект „Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната комуникация”.