Търсене
Close this search box.

Публична защита на Дарина Пейчева

Публична защита на Дарина Пейчева Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ” на Дарина Николаева Пейчева за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01 Научен ръководител проф. дсн Атанас Атанасов […]