Търсене
Close this search box.
SK3

Втора работна среща по проект Skills2Capabilities: От умения към способности и възможности за реализация

На 11 и 12 април 2024 г. се проведе втората присъствена среща по проект “Skills2Capabilities: От умения към способности и възможности за реализация“, финансиран по програма Хоризонт Европа (Договор № 101094758). Участие в нея взеха част от българския екип – доц. д-р Петя Илиева-Тричкова (ръководител) и доц. д-р Венета Кръстева. Домакини на събитието бяха партньорите от Катедра по икономика и управление на университета в Падуа, които организираха срещата в достолепните сгради на Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti във Венеция, Италия.

На срещата бяха обсъдени работните задачи по проекта – текущи и предстоящи. Българският екип участва в Работен пакет 2: Ефективност на политиките за умения, изготвяйки сравнителен анализ на двете национални стратегии за учене през целия живот (тази за периода 2008-2013 и за 2014-2020 г.). На базата на анализ на документи и експертни интервюта, учените на ИФС-БАН стигнаха до заключението, че тези стратегически документи са установили основните цели и приоритети, идентифицирали са предизвикателствата в областта на ученето през целия живот, но прилагането на заложените мерки е недостатъчно ефективно. По работен пакет 2 предстои изпълнението на задача 2.2., в която ще се анализират конкретни програми, свързани с развитието на умения, и изготвянето на сравнителен доклад относно политиките за развитие на умения в Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия и Норвегия. Анализите, осъществени в рамките на РП2, ще допринесат за работата и в РП7: Ролята на политиката и заинтересованите страни за подкрепа на системата за професионално образование и обучение. Предстои българският екип да проучи влиянието на националния контекст и на системата за формиране на умения върху професионалното обучение, като идентифицира иновативни практики в тази сфера.

Ръководителят на българския екип в Skills2Capabilities, доц. д-р Петя Илиева-Тричкова, представи анализа, който подготвят съвместно с проф. Пепка Бояджиева в рамките на Работен пакет 5: Фактори за и ефекти от несъответствията на уменията. Изследователите си поставят въпросите: Каква е връзката между несъответствието на уменията на завършилите и активното гражданство? И може ли икономическият и политически контекст в дадена страна да повлияе върху връзката между несъответствието на уменията на завършилите и активното гражданство? На базата на данни от ESS 2018 (Вълна 9), проф. Бояджиева и доц. Илиева-Тричкова показват, че несъответствието на уменията на завършилите е свързано с по-ниски нива на активно гражданство; но отрицателната връзка между несъответствието на уменията на завършилите и тяхното активно гражданство, се смекчава, когато те живеят в страни, които се характеризират с по-малко неравенство в доходите.

Повече информация за проекта може да откриете на неговата интернет страница: Skills2Capabilities, както и на сайта на ИФС-БАН: Skills2Capabilities – Институт по философия и социология при БАН (ips-bas.org).

ОЩЕ