Търсене
Close this search box.

Skills2Capabilities

 

“SKILLS2CAPABILITIES” 

ОТ УМЕНИЯ КЪМ СПОСОБНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Проектът “Skills2Capabilities” (www.skills2capabilities.eu): „От умения към способности и възможности за реализация“ е финансиран по програма Хоризонт Европа – програма на ЕС за научни изследвания и иновации 2021-2027 г., съгласно договор № 101094758. Общият бюджет на проекта е 2.4 милиона евро и е с продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.

Осъществява се от консорциум от учени и изследователи от общо девет европейски държави. Институтът по философия и социология при БАН си партнира с изследователи от:

  • 3s Research & Consulting, Виена, Австрия – координатор на проекта
  • Tallinn University, Естония
  • Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Финландия
  • Federal Institute for Vocational Education and Training, Бон, Германия
  • Fafo Research Foundation, Осло, Норвегия
  • Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht University, Нидерландия
  • University of Padova, Италия
  • University of Warwick, Великобритания

Европа е изправена пред нарастващ проблем с несъответствие на уменията. Данни показват значителен дял от хора в трудоспособна възраст, чиито умения не отговарят на работата, за която са наети. През 2014 г. Европейското проучване на уменията и работните места (European Skills and Jobs Survey) изчислява, че 39% от заетите смятат, че уменията им са недостатъчно използвани в настоящата им работа. Вероятността уменията на работещите да не отговарят на това, което работодателите търсят, се увеличава и поради дигиталните промени и зеления преход, които европейските общества предприемат. В същото време участието на възрастни в обучение и придобиване на нови умения все още е твърде скромно в голяма част от държавите в Европа.

Трудностите се усещат както от работодатели, така и от работещите. Първите трябва да се справят с ефектите от многобройни кризи, като във все повече сектори и професии се усеща недостиг на умения и работна ръка. Работниците от своя страна са засегнати от нарастващата несигурност. Загубата на работни места поради автоматизацията, новите форми на заетост и бързо нарастващите разходи за живот увеличават несигурността сред работещите не само от ниските слоеве, но засяга и средната класа. Негативните ефекти от несъответствията на уменията са многобройни: работодателите изпитват затруднения при намирането на квалифициран персонал, необходим не само за поддържане на производителността, но и за разработване и внедряване на иновации, нужни, за да се отговори на международната конкуренция. От друга страна, докато висококвалифицираните работници и служители могат да бъдат по-взискателни при избора си на работа, тези с недостатъчно или остарели умения са застрашени от безработица и изпадане в затруднено положение.

Релевантните въпроси в тази ситуация са: Как системите за създаване на умения да се развият така, че да подкрепят хората при промените на пазара на труда (когато се осъществява преход между професии, работодатели или сектори) и по този начин да се намали нивото на несъответствие на уменията?  Как тези системи могат по-добре да отговорят на търсенето на умения в бързо променящия се пазар на труда?

Проект Skills2Capability се фокусира върху тези и други въпрос и си поставя за цел да предостави на вземащите решения на политическо ниво и в образователните институции информация, която да повиши разбирането им за това как да се отговори на възникващите нужди от умения, както в обществото, така и в икономиката.

За постигане на поставените цели, изследователската дейност по проекта се основава на четири основни стълба, всеки от който е разделен на отделни работни дейности:

Стълб A: Преосмисляне на моделите за предлагане на умения (Подобряване на политиките за ефективност на уменията и образование през целия живот и повишаване на адаптивността, гъвкавостта и устойчивостта на системата за професионално образование и обучение и образованието за възрастни):

▪ Работен пакет 2: Ефективност на политиките за умения

▪ Работен пакет 3: Адаптивност и гъвкавост на системата за професионално образование и обучение

 

Стълб Б: Нововъзникващи модели на търсене на умения и свързаните с това несъответствия:

  • Работен пакет 4: Търсенето на професионални умения
  • Работен пакет 5: Фактори за и ефекти от несъответствията на уменията

 

Стълб В: Институционални отговори (спрямо появяващите се модели на търсене на умения и свързаните с тях несъответствия)

▪ Работен пакет 6: Предлагане на умения и учене през целия живот сред завършилите професионално образование

 

Стълб Г: В помощ на политиките и практиката: Разбиране на пътищата за развитие и подобряване на системите за подкрепа на професионалното образование и обучение

▪ Работен пакет 7: Ролята на политиката и заинтересованите страни за подкрепа на системата за професионално образование и обучение

▪ Работен пакет 8: Финансирането на професионалното образование и обучение и образованието за възрастни

 

От българска страна проектът се осъществява от екип на ИФС-БАН в състав:

доц. д-р Петя Илиева-Тричкова, ръководител

електронна поща:

проф. дсн Пепка Бояджиева

електронна поща:

доц. д-р Венета Кръстева

електронна поща:

гл. ас. д-р Светлана Александрова

електронна поща:

докторант Ралица Димитрова

електронна поща:

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

CEECAW

Предизвикателства при организирането и колективните преговори в секторите на грижи, администрация и управление на отпадъци в централно-източноевропейските страни. 1 ноември 2023 – 30 октомври 2026