Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент – секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации“

Kонкурс за академичната длъжност „доцент”,  обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” по шифър 05.11.01  (Социология) –  Държавен Вестник бр.89  от 11.11.2011г.

РЕЦЕНЗИЯ от проф.д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков  относно трудовете на д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.

РЕЦЕНЗИЯ от проф.д.с.н. Духомир Минев  относно трудовете на гл. ас. д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” Институт за изследване на обществата и знанието, БАН относно трудовете на д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.

 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д.с.н. Кръстина Петкова, секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” Институт за изследване на обществата и знанието, БАН относно трудовете на д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Божидар Ивков  ОТНОСНО: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”  ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА  ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ” В ИИОЗ ПРИ БАН

СТАНОВИЩЕ  от  доц. д-р Таня Чавдарова, Катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“  Относно: трудовете на гл.ас. д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011 г.

S T A T E M E N T from Prof. François Bafoil, Centre for Studies in International Relations,  Institute of Political Sciences, Paris, France, about the work and publications of Dr. Vassil Nikolaev Kirov, member of the competition for the academic position „Associate Professor”, announced by the Institute for the Study of Societies and Knowledge Bulgarian Academy of Sciences for the needs of the Department „Knowledge Society: science, education and innovations”, Code Number 05.11.01, Sociology, State gazette,  n89 /11.11.2011 (пpевод)

Резюмета на представените трудове от гл. ас. д-р Васил Николаев Киров, секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.

 ОТГОВОРИ на гл. ас. д-р Васил Киров на въпросите и препоръките на членовете на Научното жури по обявения конкурс за “Доцент”, (Шифър 05.11.01 – “Социология”) за нуждите на секция  „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите