Търсене
Close this search box.

Публична защита на Ана Пепова Попова

На 4 юни 2019 г. (вторник) от 13.30 часа в заседателната зала на Института за държавата и правото при БАН,

Ул. Сердика № 4. Първи етаж.

ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

ДЕФИЦИТИ В СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

НА ДЕЦА ОТ СЕМЕЙСТВА

НА РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА РОДИТЕЛИ

за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР”

” в професионално направление  3.1. (Социология, антропология и науки за културата), научна специалност 05.11.01 (Социология)

  Секция “Социален контрол, отклвонения и конфликти” – ИИОЗ -БАН.

Научен ръководител – проф.дсн Анна Мантарова

      Научно жури:

Председател на научното жури:

Проф.дсн Валентина Златанова (ИИОЗ – БАН) – рецензент.

 Членове на научното жури:

 1/ доц. д-р  Саша Тодорова, УНСС – рецензент;

2/ проф.дсн Анна Мантарова, ИИОЗ – становище;

3/ проф.д-р по право Стефка Наумова, ИДП – БАН, становище;

 4/ доц.д-р Мария Серафимова, ЮЗУ – становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при

научния секретар на ИИОЗ-БАН – доц. д-р Ивелина Иванова

и са публикувани на сайта на ИИОЗ БАН – www.issk-bas.org

 

Рецензия от проф. дсн Валентина Златанова относно дисертационния труд на Ана Попова „Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Рецензия от доц. д-р Саша Тодорова относно дисертационния труд на Ана Попова „Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от проф. д-р Стефка Наумова относно дисертационния труд на Ана Попова „Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от проф. дсн Анна Мантарова относно дисертационния труд на Ана Попова „Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от доц. д-р Мария Серафимова относно дисертационния труд на Ана Попова „Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Автореферат на Ана Попова на дисертационния й труд „Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата