Търсене
Close this search box.

Eurofound

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Европа (EUROFOUND) (https://www.eurofound.europa.eu/), създадена през 1975 г., e трипартитна агенция на Европейския съюз, която предоставя данни и анализи за подпомагане развитието на по-добри социални и свързани с труда и заетостта политики. Eurofound изпълнява своите задачи в партньорство с правителства, работодатели, синдикати и институции на Европейския съюз.

Eurofound разполага с мрежа от национални (и на европейско ниво) кореспонденти от всички държави-членки на ЕС и Норвегия. Мрежата осигурява експертни национални анализи от ключово значение за европейския дебат, които дават възможност за сравнения в развитието и допринасят значително с висококачествени анализи за Европейския център за наблюдение на трудовия живот (EurWork) и Европейския център за мониторинг на промяната.

Кореспондентите работят по теми, свързани с развитието на пазара на труда, политиките за заетост, преструктурирането на компании, както и по теми, свързани със социалната политика. Събраните данни осигуряват актуална картина на ситуацията в страните от ЕС, позволяват на Фондацията да картографира политики и практики в индустриалните отношения, дават възможност за пан-европейски сравнителни анализи и разработки.

Екип на ИФС-БАН, ръководен от проф. д.с.н. Васил Киров, подготви проектно предложение и спечели в конкурса на Европейска фондация за национален кореспондент за България за периода 2022 – 2026 г. (Екипът вече е бил национален кореспондент за периода 2014 – 2018 г.) В него участват още проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, проф. д.с.н. Румяна Стоилова, доц. д-р Екатерина Маркова, доц. д-р Габриела Йорданова, доц. д-р Алексей Пампоров, докторант Багрян Маламин, Диана Ненкова, като към него се привличат и млади изследователи и стажанти.

Сред дейностите на екипа са: информация за сравнителни изследователски доклади (CAR); изследвания на представителността на социалните партньори (REP); тримесечни доклади за индустриалните отношения; информация за преструктуриране на компании (fact-sheets); статии по ключови проблеми на трудовия живот и осъвременяване на бази данни за законовата рамка в областта на труда.

Подготвяните информации се базират на публични източници – изследователски резултати, статистически данни, законови и нормативни документи, медийни публикации. За целта колективът поддържа контакти с представители на държавните институции, синдикатите, работодателските организации, академичните среди. По този начин е формирана добре развита мрежа от партньори. Работата по проекта подпомага и улеснява и собственото професионално развитие на членовете на колектива и тяхната научноизследователска дейност. Същевременно благодарение на популярността на материалите на Eurofound, които се следят и ползват от европейски институции, синдикати, предприемачи, представители на бизнес средите от различни държави, разработките на националните кореспонденти получават висока видимост.

Период: 2022-2026 г.

Контакти:

Проф. д.с.н. Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.