Търсене
Close this search box.

Награда „Хр. Г. Данов” за хуманитаристика се присъди на „…първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”

Тазгодишната награда „Хр. Г. Данов” за хуманитаристика се присъжда на Николай Аретов и издателство „Кралица Маб” за
„…първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”
Тази книга е резултат от съвместния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”, в който участваха колективи от Института за литература, Института за изследване на обществата и знанието и Института за балканистика на БАН и който беше финансиран от Фонд „Научни изследвания” (ДО-02-165/ 16.12.2008 г.)
В цитираната публикация има три статии на социологическия екип с ръководител проф. д.с.н. Пепка Бояджиева:
Пепка Бояджиева, Кръстина Петкова, Галин Горнев „Емоционалната енергия” на българската национална идентичност
Галин Горнев, Пепка Бояджиева, Кръстина Петкова, Емоционално съдържание и политика на националната идентичност (с акцент върху българския случай)
Теодора Карамелска, Религия и национална идентичност – една изчедваща връзка?

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване