Търсене
Close this search box.

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН
ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:
1. СОЦИОЛОГИЯ – 05.11.01
2 места редовно обучение / 1 неравенства и 1 социология на пола/
2. ФИЛОСОФИЯ – Теория на познанието – 05.01.14 –
1 място редовно обучение
3. ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО, ИКОНОМИКАТА – 05.01.13 –
2 места редовно обучение /1 от които – културология /
4. АНТРОПОЛОГИЯ – 05.01.13
1 място задочно обучение
5. НАУКОЗНАНИЕ – 05.11.03
1 място задочно обучение
КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ МОЛБА ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЯТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ШИФЪРЪТ, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ:

1. АВТОБИОГРАФИЯ;
2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /ул. „Сердика”4/.
Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 16.10.2013 г.

ОЩЕ ,

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ