Търсене
Close this search box.

„Принудителна гъвкавост и несигурност на заетостта. Социологически анализ на качеството на труда в секторите строителство и сметосъбиране“

Информираме Ви за публикуването на книгата
„Принудителна гъвкавост и несигурност на заетостта. Социологически
анализ на качеството на труда в секторите строителство и
сметосъбиране“

(В. Киров, Ек. Маркова, Д. Пейчева)

издателство Изток-Запад

kirov

В условията на финансова и икономическа криза, започнала през 2008 г.,
качеството на труда като че ли отстъпва водещата си позиция в
европейския дневен ред с оглед на запазване на работните места, но
остава ключов елемент от европейския социален модел. Книгата представя
социологически анализ на данни, набрани в рамките на европейския
изследователски проект „WALQING – Качество на труда и живота при
новоразкритите работни места в Европа“. Анализът се ограничава до
изследването, проведено България, и се фокусира върху условията на
труд в сметосъбира­нето и строителството – сектори, често свързвани с
несигурност на заетостта, ниско заплащане, ниска квалификация на
работната ръка. Ключова е тезата, че в тези дейности на икономиката в
България доминира принудителната гъвкавост, която е основно в интерес
на работодателите. А принудителната гъвкавост води до динамичното
развитие на двойствен пазар на труда и на организация на труда, която
не може да компенсира негативните ефекти за работещите. Резултатите от
изследването са представени в три глави. В първата глава се анализира
въздействието на основни елементи на условията на труд – формата на
трудовата заетост, работното време и заплащането на труда – като
детерминанти на несигурност на работното място. Предмет на изследване
във втората глава са организацията на труда, на придобиването на
умения и на „гласа“ на работещите. В трета глава се засягат проблеми
при условията на труд на работещите бедни в сметосъбирането и
строителството. Работата ни по изследването на качеството на труда
показва, че то е проблематично в изследваните сектори. Важен фактор за
допълнителното му влошаване, който разглеждаме, е проявлението на
кризата. Натискът на свитите пазари върху заетостта е изключително
се­риозен, както показва ситуацията със строителството. Това води до
много по-малък обем дейности, а това е валидно не само за
разглежданите два сектора. Настоящият анализ представлява принос към
изследването на труда в България. Фокусът върху проблемните сектори на
нискоквалифицирания труд позволява да бъде дадено обяснение на
разликите между очакванията на политиките и на реалното състояние на
условията на труд в компаниите. Критичният анализ откроява механизмите
за принудителната гъвкавост и ограничената сигурност, за липсата на
механизми за автономия, за придобиване на умения, за слабия глас на
работещите – тези характеристики илюстрират значителна част от
заетостта в България. Този анализ е важен не само от гледна точка на
процесите в българското общество, но и от гледна точка на дебатите за
бъдещето на европейския социален модел.

Книгата е с обем 264 с., издадена от Издателство „Изток-Запад“, 2014,
ISBN 978-619-152-546-1.

Може да бъде закупена в специализираните книжарници.

СЪДЪРЖАНИЕ

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.