Търсене
Close this search box.

ETHNO–RELIGIOUS EXPRESSIONS OF OTHERNESS – CHALLENGES AND RESPONSES

През септември 2019г. излезе от печат поредната седма научна книга на доц. д-р Веселин Босаков  ETHNORELIGIOUS EXPRESSIONS OF OTHERNESS – CHALLENGES AND RESPONSES     ( Издателство „ИвРай”, 2019г., 422 стр.). Изследването се състои от Уводни думи, Методологическо въведение и тринадесет модула, всеки един от които поставя различни акценти в проблемното поле, сигнализирано чрез заглавието на книгата. Параметрите на изследователската стратегия са зададени от “Другия” и съизмерването с него. Отделните модули с различна интензивност визират проблемите, свързани със специфичната етнокултурна ситуация на пребиваването на исляма в инорелигиозна среда. В какъв смисъл е възможно отново да се приеме, че религиозната вяра е в състояние да реинтегрира всекидневните представи на хората за значимостта на собственото им различие? Възможно ли е постмодерната ситуация да формира нова потребност от принадлежност към тоталното идентификационно поле на религията?  И ако това е така, как се конструира представата за религиозното различие? Чрез какви равнища на съизмеримост или противопоставяне се артикулира отношението към религиозността на Другия? Отговор на тези и на редица други въпроси ще намери всеки, който се потопи в многомерната проблематика, представляваща реалното битие на настоящата книга и който иска да има познавателни ориентири в своето „дадено” и конституирано от самия него всекидневие.

Книгата ще бъде полезно четиво за социолози, философи, политолози, религиоведи, културолози, изобщо за всички мислещи, образовани и интелигентни хора, за които не е безразлично в каква социална среда живеем и какви са тенденциите на съвременния глобализиращ се свят. Този труд предлага много отговори на ставащото в наши дни и води към размисли и търсене на решения в съответствие със същността на етнорелигиозната другост и процесите на променящата се роля на религията в геополитическите отношения, както и във връзка с идентифицираните глобални заплахи пред човечеството, една от които е  тероризмът, отъждествяван с определена религия и аргументиран с твърдението, че „Не всеки мюсюлманин е терорист, но всеки терорист е мюсюлманин”. В днешния глобализиран свят цената, която плащаме, за да живеем в демокрация, е, че както свободата, така и сигурността се релативизират до статус на относителни ценности и тяхното абсолютизиране винаги е за сметка и на свободата, и на сигурността.

 

CONTENTS

 

Instead of an Introduction ……………………………………………………………..  5

 

А. A possible methodological

      perspective …………………………………………………………………………………………12

 

  1. Methodology of Sociological Cognition

of Social Reality ………………………………………………………………………………………12

 

  1. Traditional and Modern ……………………………………………………………………….…..23

 

  1. A possible perspective on the field

     and its theory……………………………………………………………………………………..26

 

MODULE 1. Problems of Integration

of Religious Otherness ………………………………………………………………………………….26

 

MODULE 2. Life Together in the Living

Present of Postmodernity  ……………………………………………………………………………..39

 

MODULE 3. The „Us vs. Тhem“ Perspective

as a Source of Distrust and Fear …………………………………………………………………….54

 

MODULE 4. Bulgarian Turks in the Context

of Neighborhood with Other Ethnic-

religious Communities in Bulgaria …………………………………………………………………96

 

MODULE 5. Islam, the Balkans, Identity ……………………………………………………..123

 

MODULE 6. Destabilizing Factors

in Present Times ………………………………………………………………………………………..142

 

MODULE 7. An Attempt to Problematize

Values ………………………………………………………………………………………………………..165

 

MODULE  8. Fundamental Values for

Identity Construction among

the Muslims in Bulgaria ……………………………………………………………………………..180

 

MODULE  9. Religious and Sociocultural

Dimensions of the Kazalbashi Community

in Bulgaria ………………………………………………………………………………………………..212

 

MODULE 10. Freedom of Expression

in the Context of Security …………………………………………………………………………….224

 

MODULE 11. Q&A – The Frightening Other-

ness: Two Interviews with Leading

Researchers Who Contributed Important

Visions of the Future ……………………………………………………………………………………241

 

MODULE 12. Identity Under Conditions of

Globalization ……………………………………………………………………………………………….274

 

MODULE 13. In the Wilds of Nationalisms.

What is Nationalism? …………………………………………………………………………………..286

 

LITERATURE ……………………………………………………………………………………………..311

SUPPLEMENTS …………………………………………………………………………………………..325

 

SUPPLEMENT 1 ……………………………………………………………………………………….325

 

SUPPLEMENT 2 ………………………………………………………………………………………..351

 

SUPPLEMENT 3 ………………………………………………………………………………………..385

 

About the Author …………………………………………………………………………………411

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп