Търсене
Close this search box.
product_pages ii

Care of People Living with Dementia in Bulgaria: Between Over-Responsibility to the Family and Distrust in Public Health Services and Policies

Нова статия от д-р Теодора Карамелска (ИФС-БАС) и д-р Галина Гончарова (СУ „Климент Охридски“) в списание Comparative Southeast European Studies.

Тема на броя: Healthcare: Public Policies, Social Practices, and Individual Experiences

Водещи броя са гл. ас. д-р Гергана Мирчева е от секция „Етически изследвания“ – ИФС и Олга Попова от Институт Лайбниц за изследвания на Източна и Югоизточна Европа.

Резюме на статията

Тридесет години след прехода към демокрация в България продължава да липсва социална и обществена подкрепа за хората с деменция, а също за техните семейства и болногледачи. Както резидентните институции, така и дневните центрове в страната остават непопулярни и недостатъчно развити. На основата на дълбочинни биографични и експертни интервюта и на фокус групи в статията анализираме субективния опит на българите, полагащи неформална грижа за хора с деменция в затвореното пространство на дома и семейството. Стремим се да покажем как непоследователното прилагане на социалните политики на Европейския съюз, както и наличието на устойчиви социокултурни стереотипи, свързани със синовния дълг, поставят полагащите грижа в пасивна, но едновременно с това свръхреспонсибилизираща ги и имплицитно критична позиция спрямо предлагания от държавата спектър от здравни и социални услуги за възрастни хора.

Статията е с отворен достъп тук.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.