Търсене
Close this search box.

COCOREADO

COCOREADO: Подобряване позицията на фермерите в хранителните вериги за доставка, чрез свързване на производители и потребители и посредством обучения на посланици / Connecting COnsumers and producers to REbalance farmers’ position through AmbassaDOrs trainings

 

На езика Есперанто, cocoreado означава ,,съвместно създаване“ (co-creation). Именно съвместното създаване на нови възможности за фермери, за потребители и за други заинтересовани лица, включени във веригите за доставки на храни и земеделски продукти в Европа, е идейният двигател и основната цел на проект COCOREADO. По- конкретно, ключово предизвикателство пред консорциума е да разшири възможностите за младите хора в селските райони съвместно да създават иновативни решения, които едновременно са изгодни за фермерите, отговарят на нуждите на потребителите и подобряват условията за устойчиви обществени поръчки на местни и сезонни храни. Важен инструмент, който ще подкрепя постигането на това предизвикателство е програмата за обучение на посланици-партньори на проекта: млади хора, представители на различни заинтересовани страни в сферата на производството и потреблението на храни и земеделски продукти.

За реализиране на основната цел на проекта, ще бъдат изпълнени три основни задачи. Първо, COCOREADO ще създаде база данни със съществуващи иновативни инициативи в различни региони на Европа. Тези инициативи ще бъдат анализирани с цел идентифицирането на добри практики, които подобряват позицията на фермерите във веригите за доставки на храни и свързват потребители и производители. Второ, проектът ще анализира идентифицираните добри практики от гледна точка на техния потенциал за прилагане (replicability) в различни национални контексти. Трето, чрез създаване на посланическа мрежа, COCOREADO ще инвестира в обучения, образователни материали и инструменти за подкрепа съвместното създаване на пилотни иновативни инициативи в различни земеделски системи.

Проект COCOREADO се финансира от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 101000573. Разработен е по покана H2020-RUR-2020-1, във връзка с тематична област RUR-05-2020 (Свързване на производители и потребители в иновативни хранителни вериги за доставки). Проектът се координира от Католически университет Лювен (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – KU Leuven) и се изпълнява в периода януари 2021- юли 2024.

Участници в екипа на Института по философия и социология: Д-р Светла Стоева; Д-р Дона Пикард; Доц.д-р Петя Славова.

Контакти:

Д-р Светла Стоева – ръководител на българския екип по проекта.

X (Twitter): https://twitter.com/cocoreado

Facebook: https://www.facebook.com/Cocoreado/

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.