Търсене
Close this search box.

EFUA European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture

Проект EFUA си поставя за цел да отключи потенциала на градското земеделие (ГрЗ) в Европа, чрез по-добри знания за ползите от ГрЗ, по-добро прилагане на успешни практики и по-добри политики в областта.

За постигане на тази цел, EFUA си поставя няколко основни задачи. На първо място, проектът ще идентифицира, събере и обобщи проведени до момента изследвания и публикациите за ГрЗ и ще определи статуса на знания в областта. EFUA ще дефинира пропуските в знанията, които възпрепятстват развитието на ГрЗ и ще формулира дейности за запълване на тези пропуски. Непосредствен резултат от изпълнението на тази задача ще бъде създаването на обща рамка на типовете ГрЗ в Европа, ползите от тях, както и предизвикателствата и рисковете за по-нататъшното му развитие. Второ, на базата прегледа на изследвания, публикации и доклади, ще събере и анализира добрите колективни практики и техните форми на управление в Европа. Под ,,управление“ ще се разбират начини за планиране, реализиране и поддържане на практиките на ГрЗ на ниво град в контекста на взаимодействие с местните социални, икономически и политически елементи на градската среда. Трето, въз основа на по-добро разбиране на практиките и ползите от ГрЗ, проектът ще формулира насоки за развитие на политиките на ЕС на ниво град през следващите две десетилетия.

EFUA предвижда създаване на Форум за ГрЗ, който да ангажира участието на различни заинтересовани страни в информирано вземане на решения и в предоставянето на подкрепа за превръщане на ГрЗ в приоритет на европейската, регионални и местни политики. Форумът ще помогне да се определи цялостна визия за развитие на ГрЗ в Европа, както на ниво политики, така и ще набележи конкретни действия, отговарящи на нуждите на заинтересованите страни.

Проектът ще организира 3 публични конференции,  на които ще бъдат представени постигнатите резултати и от които се очаква да насърчат съвместното формулиране на визия за развитие на ГрЗ в Европа. Съвместното проектиране на визия ще бъде улеснено от специално създадена Платформа за ГрЗ, предлагаща различни инструменти за ангажиране на заинтересованите страни и съвместно изграждане на знания, както и за комуникация и разпространение на постигнатите резултати.

Проект EFUA се финансира по програма ,,Хоризонт 2020“ на Европейската Комисия, съгласно договор 101000681 и е разработен по покана H2020-FNR-2020 / H2020-FNR-2020-1, COST Action UAE, European policies. Проектът се координира от Университета в Аахен, Германия (RWTH Aachen University) и е с продължителност 48 месеца, с начална дата 1 ноември 2020.

 

Участници от екипа на Института по философия и социология: Д-р Дона Пикард и д-р Светла Стоева.

 

Контакти:

Дона Пикард – ръководител на българския екип по проекта

 

Д-р Светла Стоева – изследовател

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.